KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 szeptember 11.

Hálaadó istentisztelet Hagymásláposon

Molnár Viktor Lajos
2020-ban kezdődött a hagymásláposi templom felújítása. 2023. szeptember 10-én Istennek adtak hálát a sikeres felújításnak örvendezve. Igét hirdetett Bogdán Szabolcs János püspök.
Hálaadó istentisztelet Hagymásláposon

A felújított hagymásláposi története többszáz éves visszatekintést enged meg nekünk. Hagymásláposon a reformáció tana már az 1600-as évek elején meggyökerezett. Első ismert prédikátora Apay István volt, aki 1624-ben gyülekezetünkben szolgált.

A hagymásláposi református templom első írásos említése 1738-ból származik, ahol a következőket olvashatjuk: „Van egy kőtemplomocska szintén a falu végin, körülötte lévő temető kerttel…” A templom bal oldalfalán lévő sírfelirat arról tanúskodik, hogy IV. Teleki Mihály és családja ezen épületet már 1745 előtt temetkezési helyként használta. Ide helyezetetett végső nyugalomra IV. Teleki Mihály, felesége, Árva Bethlen Klára és 7 gyermekük.

Valószínűsíthető, hogy ekkor a templomhajó közbülső, téglalap alakú része létezett. Ezt bővítették 1869-1871 között a keleti irányú apszissal, új tetőszerkezettel. Még 1871-ben megszületik az elhatározás egy templomtorony építésére, azonban anyagi nehézségek miatt ez csaknem 12 esztendőt igényel. A templomtorony 1883 végére készül el, így templomunk elnyerve ma is látható formáját. Ennek 140. jubileumát is ünnepeljük idén.

Az évek során több rendben is felújíttatott az épület. Az előző teljes mértékű felújítás 1991-1993 között zajlott, Nagy József lelkipásztor és Fazekasi-Sipos István főgondnok vezetésével.

 

A most befejeződött templomfelújítás szükségessége felől a presbitérium a 2018. november 5-én tartott presbiteri gyűlésén határozott, forráshiány miatt azonban a munkálatok csak 2020-ban kezdődhettek el.

 • 2020 tavaszán került sor a templomhajó héjazatának cseréjére, majd ez év őszén a falak külső drén-rendszerének és esővízelvezetésének a kiépítésére.
 • 2021-ben került sor a nyílászárók (ajtók, ablakok, zsalugáterek) cseréjére, valamint a három fázisú villamoshálózathoz való csatlakozásra. 2021 második felében kerül lebontásra a szú okozta károk miatt menthetetlenül megrongálódott orgona, valamint a befalazott keleti ablaknyílás kibontása. A Kerékgyártó István által 1912-ben készített penumatikus orgona emlékét, annak restaurált díszhomlokzata őrzi felújított templomunkban.
 • 2022-ben zajlott a felújítás oroszlánrésze. Ez év tavaszán került lebontásra az egykori orgonakarzat és kezdődtek el a külső fali munkálatok, valamint a toronysisak cseréje. Az új toronysisak Jakab Rita nagybányai építészmérnök, pro bono elkészített tervei alapján lett kivitelezve, akinek ez úton is köszönjük odaadó és áldozatos munkáját.

A belső munkálatokat, forrás hiányában is, Istenbe vetett hittel kezdte el a gyülekezet 2022. március 14-én, amikor közmunkával fogtunk neki a falakat borító lambéria, a belső vakolat, a régi mennyezet, valamint az egykori szószék és cement pádimentum elbontásának. Különösképpen is felemelő volt tapasztalni Isten gondviselő szeretetét, ugyanis a belső munkálatok elkezdése után 2 nappal kaptuk az örömteli hírt, miszerint a templom belső felújítása is támogatásban részesül. Így készülhetett el 2022-ben a templom teljes villamoshálózatának cseréje, az új mennyezet, a falak vakolása és színezése, valamint a járószint kiépítése és burkolása.

 • 2023-ban került sor a templom bútorzatának az elkészítésére. Év elején készült el a pádimentum padolása, az úrasztala (a régi toronysisak árbócgerendájából), a templompadok beszerelése, valamint a kihangosítás. Templomunk új szószéke és a bejárat fölötti féleresz Agyó Miklós és Almási Miklós hagymásláposi asztalosmesterek munkáját dicséri. 

Még kiépítésre vár a templom fűtésrendszere, azonban jó reménységünk van, hogy a fűtési időszak kezdetéig ezt is sikerül kivitelezni.

 

Mindenek előtt Istennek adunk hálát, hogy mindezek a munkálatok megvalósulhattak, és köszönetet mondunk mindazoknak, akik lehetővé tették ezen munkálatok kivitelezését:

 • Magyarország Kormányának, aki a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 236.871 lejjel támogatta a felújítás megvalósulását;
 • Románia Kormányának, aki a Vallásügyi Államtitkárságon keresztül 150.000 lejjel járult hozzá a templom felújításához;
 • Lénárdfalva Községnek, aki ezidáig 55.000 lejjel támogatott, és ígéretünk van további 20.000 lejre a fűtésrendszer kiépítésére;
 • Hálásak vagyunk a Nagybányai Református Egyházmegye gyülekezeteinek, akik példás szolidaritást mutattak akkor, amikor a rendelkezésre álló támogatások fogytával szinte ellehetetlenült a felújítás folytatása, és 45.570 lejjel támogattak.
 • Köszönetet mondunk a Siledrechti Református Gyülekezetnek a folyamatos adományokért, valamint a templomban lévő két elektromos orgonáért.
 • Hálásan köszönjük az RMDSZ Máramaros Megyei Szervezetének a támogatását és folyamatos közbenjárását a támogatási összegek lehívásában.
 • A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hathatós segítséget nyújtott a pályázatok benyújtásánál és ügyintézésénél.
 • Végük, de nem utolsó sorban, köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyülekezetünk tagjaiként vagy kívülállókként adományaikkal, kétkezi munkájukkal vitték előre a templomfelújítás ügyét és imádságban hordozták azt. Magánszemélyektől kapott támogatás: 73.050 lej.

Mindezekről szeretnénk maradandó emléket állítani a belső bejárat fölé elhelyezett kőtáblával. Legyen emlékül az utókor számára, hogy Isten segítségével és áldozatra kész emberek támogatásával megvalósulhatott egy olyan beruházás, amely gyülekezetünk számára, önerőből, elképzelhetetlen lett volna. Istené legyen mindezért a dicsőség!

A hálaadó istentisztelet meghívóján szereplő igével kérjük a Mindenható Istent, hogy e megújult templom legyen hajléka a lelki megújulásnak is még sok nemzedéken át: „Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtak: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik!” Úgy legyen! Ámen!