KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
Akik Istent szeretik, minden javukra van. (Róm 8,28)
410202 Nagyvárad (Oradea), Sulyok István u. 9 szám, Románia - tel/fax: +4-0259-435.386
2023 december 21.

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

PNRR 45 (Apel 1) "Servicii de dirigenție de șantier"
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

În vederea derulării și implementării activităților din cadrul proiectului “REABILITAREA CONACULUI BARANYI-JAKÓ DIN MIȘCA, jud.BIHOR”, Nr. ordine 45, Apel 1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, EPARHIA REFORMATĂ DE PE LÂNGĂ PIATRA CRAIULUI achiziționează în conformitate cu Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați PNRR, respectiv în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, prin achiziție directă: “Servicii de dirigenție de șantier” 

 1. Date identificare Autoritatea Contractantă:

Denumire oficială: EPARHIA REFORMATĂ DE PE LÂNGĂ PIATRA CRAIULUI, CIF: 4390305 Adresa: Municipiul Oradea, str. Episcop Sulyok István, nr.9, cod poștal 410202, Județul Bihor, România, Tel: 004 0762 638 210, Email: conacmisca2023@gmail.com, Puncte de contact/ In atenția: FARKAS Zsolt consilier, Tel: 004 0762 638 210, E-mail: conacmisca2023@gmail.comsau ing. BARBARA Zoltán, Tel: 004 0746 085 074, E-mail: conacmisca2023@gmail.com;

 1. Obiectul achiziției directe/ Denumire contract:

“Servicii de dirigenție de șantier” pentru roiectul “REABILITAREA CONACULUI BARANYI-JAKÓ DIN MIȘCA, jud.BIHOR)”;

 1. Data limită depunere ofertă: 29.12.2023, ora 10:00;
 2. Tip anunț: Cumpărări directe;
 3. Tip contract: Servicii;
 4. Cod și denumire CPV: 71520000-9 servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2);
 5. Valoare estimată: 68.623,24 ron fără TVA, respectiv 81.661,66 lei cu TVA;
 6. Durata contractului: 23 de luni de la semnarea contractului de servicii, până la finalizarea lucrărilor respectiv până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, dar nu mai târziu de data expirării contractului de finanțare nr.45/ 24.10.2022 încheiat cu Finanțator. Dacă execuția lucrărilor se prelungește, contractul de servicii se prelungește automat până la întocmirea procesului verbal la terminarea lucrărilor;
 7. Caiet de sarcini: Documentația de atribuire “Servicii de dirigenție de șantier” pentru proiectul “REABILITAREA CONACULUI BARANYI-JAKÓ DIN MIȘCA, jud.BIHOR)”;
 8. Descriere contract: Autoritatea contractantă EPARHIA REFORMATĂ DE PE LÂNGĂ PIATRA CRAIULUI, cu sediul în Municipiul Oradea, str. Episcop Sulyok István, nr.9, cod poștal 410202, Județul Bihor, România, telefon 004 0762 638 210, email conacmisca2023@gmail.com, intenţionează să atribuie prin "Achizitie directă", un contract de prestări „Servicii de dirigenție de șantier” pentru proiectul “REABILITAREA CONACULUI BARANYI-JAKÓ DIN MIȘCA, jud.BIHOR)” Nr. ordine 45, Apel 1 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr.1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, în conformitate cu ÎNDRUMARUL METODOLOGIC pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență respectiv în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul (5) din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Condiții referitoare la contract: Documentatia de atribuire atasată prezentei;
 10. Condiții de participare: A se vedea documentația de atribuire atașată prezentului anunț. 

         Documentația de atribuire conține: Instrucțiuni pentru ofertanți, Modele de formulare-Draft contract, Caiet de sarcini și atașamente;

 1. Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. În cazul în care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preț minim, atunci în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanți, pentru departajare, o nouă ofertă de preț. Ofertele depuse dupa termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.
 2. Informații suplimentare: Locul și termenul de solicitare a clarificărilor la documentele achiziției prin email conacmisca2023@gmail.com până la data de 23.12.2023, ora 12:00. Răspunsurile la solicitarile de clarificări, dacă este cazul, se vor publica la adresa https://www.krek.ro. Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct de către ofertanți la adresa Municipiul Oradea, str. Episcop Sulyok István, nr.9, cod poștal 410202, Județul Bihor până la termenul limită de primire oferte stabilite mai sus. Program episcopie: 08.00-16.00 luni, marti, miercuri, joi, 08.00-13.30 vineri. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în moneda națională și să fie valabile 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei. Informațiile generale, Caietul de sarcini, Modele de formulare, Draftul de contract pentru achiziția serviciilor ce fac obiectul solicitării pot fi descărcate de pe site-ul https://www.krek.ro.