Hírek
Szabályzat és ütemterv a 2010-es tisztújításokra
A KRE sajtóosztálya

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz: Jelen szabályzat az általános és egyetemes titkos választások elvét valósítja meg.
a. Egyházközségi szinten az egyház minden választó tagjának biztosítja a lelkiismerete szerint való jelölést. Egyházmegyei és egyházkerületi szinten testületi jelölés történik. Az első fokú rokonsági viszonyban lévő, egy háztartásban élő jelöltek közül az egyik vissza kell lépjen.
b. A titkos jelölések biztosítani kívánják a választói közgyűlések számára a legjobb döntések meghozatalát, valamint a választás titkos jellegéből adódó teljes lelkiismereti szabadságot.

2. szakasz: Egyházi tisztségekre általánosan jelölhetők azok a választói névjegyzékbe felvett, 25. életévüket betöltött, köztiszteletben álló, tiszta erkölcsű, vezetésre alkalmas, konfirmált egyháztagok, akiknek családi életük kifogástalan, az istentiszteleteket rendszeresen látogatják, úrvacsorával rendszeresen élnek és az egyházi jogszabályokat tiszteletben tartják.
A lelkészjellegű tisztségekre azok az aktív, egyházi szolgálatban álló lelkipásztorok jelölhetőek, akikre az előbbiekben felsorolt feltételek fokozottan érvényesek, akik a II. lelkészképesítő vizsgával és legkevesebb 5 évi lelkipásztori szolgálattal rendelkeznek.
Egyházi tisztségekre nem jelölhetők azok, akik a kommunista diktatúra idején, valamint napjainkban nyilvánvalóan egyházunk kárára jártak el, valamint azok, akik presbiteri tisztségüktől fegyelmi eljárás által megfosztattak, vagy tisztségükről önkényesen és elfogadhatatlan módon lemondtak. Továbbá nem ajánlott a szektás irányt képviselő egyháztagok jelölése (CE Szövetség, Rapp-féle presbiteriánus irányzat, Zimányi-féle munkások stb.).
Egyházmegyei és egyházkerületi lelkészjellegű tisztségekre nézve szükséges az Átvilágító Bizottság tisztázó határozata, vagy az átvilágítást kezdeményező kérvény letételének bizonyítása. Az egyházmegyei és egyházkerületi főgondnokokra nézve ugyanezen eljárás érvényes.
A választhatósági korhatárt tekintve a Kánon rendelkezései érvényesek.

3. szakasz: A választások lebonyolítására és felügyeletére Egyházkerületi Választási Bizottság (EVB) alakul. Az EVB tagjait az Egyházkerületi Közgyűlés választja úgy, hogy minden egyházmegye képviselve legyen egy-egy lelkészi, világi, valamint póttag által.
Az Egyházkerületi Közgyűlés az EVB számára biztosítja egy szakképzett jogász segítségét.

AZ EVB JOG- ÉS HATÁSKÖRE

a. Az EVB alakuló gyűléssel kezdi meg tevékenységét, mely alkalommal saját kebeléből elnököt, jegyzőt és egy háromtagú intéző bizottságot választ.
b. Az EVB kivizsgálja a jelöltek személyével kapcsolatos esetleges óvásokat, panaszokat és az érintettek meghallgatásával dönt a jelöltek minősítése tárgyában. Titkos szavazással hozott, alaposan indokolt határozatát írásban közli az óvást benyújtóval, az illető jelölttel, valamint az őt jelölő testülettel. Az EVB elnöke, illetve elnöksége önmagában semmiféle határozatot nem hozhat.
c. Az EVB felügyel a választások szabályszerűségére. Nyilvánvaló szabálytalanság esetén a választást ugyanazon a szinten és helyen megismételteti.
d. Az EVB tagjának is jogában áll óvást benyújtani, viszont annak intézésében nem vehet részt.
e. Az EVB általában eljár és intézkedik valamennyi, a választásokkal kapcsolatos olyan kérdésekben és esetekben, melyeket jelen szabályzat kifejezetten nem utal más hatóságok és tisztségviselők hatáskörébe.
f. Az EVB megbízatása a soron következő egyházkerületi választások befejezése nyomán, az utolsó fellebbezési határidő lejártával szűnik meg.
g. Az egyházközségi, egyházmegyei és egyházkerületi jelöléseket, illetve választásokat követően az EVB szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez.

II.

EGYHÁZKÖZSÉGI JELÖLÉSEK

4. szakasz: Az egyházközségi közgyűlések időpontját az Egyházkerületi Közgyűlés határozza meg, szem előtt tartva az előkészítést igénylő időtartamot.

5. szakasz: Minden olyan, 25. életévét betöltött egyháztag jelölhető, aki a választói névjegyzékben szerepel, és jelen szabályzat feltételeinek eleget tesz. Minden egyháztag jelölhet, aki a választók névjegyzékében szerepel.

6. szakasz: A presbiteri valamint gondnoki (főgondnoki) tisztséget betöltők választási ciklusa a Kánon által szabályozott. Minden presbiter, gondnok (főgondnok) újraválasztható.

7. szakasz: Presbiteri tisztségre az egyházközségi jelölő közgyűlés jelöl, melyet a megelőző két vasárnapon istentiszteletek alkalmával hirdetnek ki. 
A jelölő közgyűlés előtt egy héttel, a rendes vasárnapi istentiszteleten a Presbitérium a gyülekezet kebeléből egy 7 tagú ügyintéző bizottságot választ, oly módon, hogy a bizottság 3 tagját a presbitérium továbbra is szolgálatban maradó tagjai, 3 tagját pedig a gyülekezeti tagok adják. A bizottság hetedik tagja hivatalból a lelkipásztor.
Az ügyintéző bizottság saját kebeléből megválasztja elnökét és jegyzőjét. A bizottság feladata a jelölés menete rendjén a jelölőcédulák kiosztása, valamint a jelöltek ellen beérkező panaszok kivizsgálása. Az ügyintéző bizottság tagja lehet az egyházközségi elnökség is.

8. szakasz: A tisztségekre való jelölés az egyházközség pecsétjével ellátott jelölőcédulákkal történik. A jelölőcédulákra legalább 5 jelölt nevének és foglalkozásának feltüntetése kívánatos. Ahol ezt kevésnek tartják, a Presbitérium dönthet a jelölőcédulákra kerülő nevek számát illetően, ez azonban nem haladhatja meg a választandó presbiterek számának felét.

9. szakasz: A jelölőcédulát az egyháztagok az intézőbizottságtól veszik át, a presbiteri gyűlésen meghatározott módon, a választói névjegyzék alapján.

10. szakasz: A jelölő közgyűlésre a kijelölt napon, a vasárnapi istentiszteletet követően kerül sor, oly módon, hogy a templomból kivonuló gyülekezet az erre a célra előkészített urnákba helyezi jelölőcéduláját, a választott ügyintéző bizottság felügyelete mellett. Minden szavazásra jogosult csak egy jelölőcédulát helyezhet el.
Az ügyintéző bizottságon kívül a közgyűlés 5-7 tagú számlálóbizottságot hoz létre, melynek feladata az eredmények összesítése. A számlálóbizottság tagja lehet minden választásra jogosult egyháztag, kivéve az egyházközség elnökségét (lelkipásztor, főgondnok, gondnok).
A jelölést követően a számlálóbizottság összeállítja a jelöltek névsorát a jelölések számának megfelelően, csökkenő sorrendben. 
A jelölő közgyűlésről jegyzőkönyvet vesz fel, azt hitelesíti. A jelölőcédulákat a ciklus végéig az egyházközségi levéltárban megőrzésre helyezi el. 
A jelöltek névsorát (foglalkozásuk megjelölésével) a templomban közszemlére kifüggeszti.
A lelkipásztor a soron következő istentisztelet alkalmával a hirdetés rendjén ismerteti a jelöltek névsorát. Felhívja a választók figyelmét arra, hogy a jelöltekkel szemben kifogással élhetnek, melyet a jelölő közgyűlést követő három napon belül írásban nyújthatnak be a lelkipásztori hivatalba.
A panaszok elbírálása az ügyintéző bizottságok hatáskörébe tartozik. A tárgyalásra be kell hívni a panasztevőket, valamint mindazokat, akik ellen panaszt nyújtottak be, hogy védekezésüket előterjeszthessék.
Az ügyintéző bizottság négy napon belül határozatot hoz, és azt az érintettekkel írásban közli.
Az ügyintéző bizottság határozatának megfellebbezése az EVB ügyintéző bizottságához öt napon belül benyújtandó. Az EVB nyolc napon belül véglegesen intézkedik az ügyben.

11. szakasz: A jelölő közgyűlést követő második vasárnap első ízben kihirdetendő a választási közgyűlés időpontja.

12. szakasz: A jelölő közgyűlést követő harmadik vasárnapi istentiszteleten történik a jelöltek gyülekezet előtti bemutatása és megkérdezése, valamint a választói közgyűlés második ízben való meghirdetése. A lelkipásztor ez alkalommal kötelezően felhívja a gyülekezet figyelmét, hogy a választó közgyűlésre, annak titkos volta miatt hozzanak írószert.
Az ügyintéző bizottság gondoskodik a jelöltek ez alkalomra szóló időbeni meghívásáról. Amennyiben valamelyik jelölt nem tud megjelenni, írásban juttatja el nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megválasztása esetén vállalja-e a presbiteri tisztséget. Aki semmilyen módon nem nyilatkozik, kizárja magát a jelöltek sorából.
A tisztséget vállalókból áll össze a presbiterjelöltek végleges névjegyzéke. A jelöltlistára való felkerülés feltétele legalább 2 jelölés elnyerése. A jelöltlistára maximálisan a megválasztandók számának a kétszerese kerülhet fel a jelölések számának megfelelően, csökkenő sorrendben.

13. szakasz: A presbiterválasztó közgyűlésre a megkérdezés utáni vasárnap kerül sor.
Az istentiszteletet követően a lelkipásztor ismerteti a titkos szavazás módját, majd ez alkalomra is új szavazatszámláló bizottságot választanak, melynek nem lehet tagja egyik jelölt sem. Nem lehet tagja sem az egyházközség elnöksége, sem a presbiterjelöltek valamelyike.
Az ügyintéző bizottság tagjai szétosztják a választók között a választólapokat, melyek a presbiterjelöltek végleges névsorát tartalmazzák. Ellenőrzik, hogy csak a választásra jogosultak szavazhassanak. 
A választók a választottaik neve elé egy-egy plusz (+) jelet tesznek. Minden választó annyi nevet jelölhet meg, ahány jelöltet a presbiteri tisztségre méltónak tart, de nem többet, mint a megválasztandó presbiterek létszáma.
A templomból kivonuló gyülekezet urnába helyezi az összehajtott szavazólapokat. A bizottság tagjai őrködnek a választók jogosultsága felett.
A szavazást követően a számlálóbizottság azonnal munkához lát. A megválasztottakról névsort készít a kapott szavazatok csökkenő sorrendjében, a közgyűlésen meghirdetett és a Kánon által meghatározott számban. A sorban ezután következőkből kerülnek ki a Kánon által megszabott számban a pótpresbiterek.
Az utolsó helyekre azonos szavazatszámmal kerülő presbiterek, illetve pótpresbiterek között a számlálóbizottság sorshúzással helyben dönt.
A bizottság a választásról jegyzőkönyvet készít, és a szavazólapokat a következő választásig az egyházközség levéltárában megőrzésre rendeli.
A választás eredményét 24 órán belül közzé kell tenni. A közzétételtől számított 10 nap a fellebbezési határidő.
Az újonnan megválasztott Presbitérium a fellebbezési idő lejárta után 3 napon belül megtartja első ülését, melyen saját kebeléből titkos szavazással megválasztja az egyházközség főgondnokát és gondnokát.
A soron következő vasárnapon a lelkipásztor kihirdeti a presbiter-, illetve gondnokválasztás jogerőre emelkedett végeredményét és sor kerül az ünnepélyes gyülekezeti eskütételre.
A főgondnok és gondnok megválasztása külön menetben történik és a tisztség elnyeréséhez a szavazatok több mint fele elnyerése szükséges. Amennyiben egyik jelölt sem érné el az 50%+1 szavazatot, akkor a két legtöbb szavazatot kapott között új választást kell elrendelni.
Az újonnan alakult gyülekezetekben a presbiterválasztást a Közgyűlés megerősíti.
Azokban az egyházközségekben, ahol az Egyházkerületi Közgyűlés engedélye nélkül tartottak presbiterválasztást, ott a választások eredménye semmisnek tekintendő és el kell rendelni a választási ütemterv szerinti új választásokat.
Indokolt esetben a választások lebonyolításában egy hét eltérés lehetséges. 

III.

EGYHÁZMEGYEI TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSE ÉS VÁLASZTÁSA

14. szakasz: Az illetékes egyházmegye EVB tagjai összeállítják a tisztségeket tartalmazó listát (Kánon szerint) és azt minden anyaegyházközségnek időben kiküldik. Azon gyülekezetek, melyek az elmúlt esztendőre a jelölő közgyűlés napjáig nem rendezték köztartozásaikat, elveszítik jelölői, választói jogaikat és képviselői a választhatóság jogát.
Minden egyházmegyei tisztségre mindegyik anyaegyházközség presbitériuma egy jelöltet állít. A jelölőlista kitöltését az illető presbitérium tagjai kötelező módon ellenőrzik. Az egyházmegyei fegyelmi bizottságot illetően, azok létszámával azonos számú egyházi, illetve világi jelöltet állítanak.

15. szakasz: Az egyházmegyei jelölő közgyűlés alkotó tagjai: minden anyaegyházközség lelkipásztora, főgondnoka, vagy gondnoka, illetve presbiteri küldötte.
A jelölő közgyűlés saját kebeléből egy 5-7 tagú számláló bizottságot választ. Ennek a bizottságnak nem lehet tagja az egyházmegye elnöksége.
A számlálóbizottság összesíti az egyházközségektől beérkezett jelölő íveket. A jelöltek listáját a jelölések számának megfelelően csökkenő számsorrendbe állítja. Az egyszemélyes tisztségekre szóló jelölések esetében az első három jelölt kerül a jelöltlistára, illetve a harmadikat követően annyi, ahány jelöltnek a jelölési száma az övével megegyezik. A jelöltek névsorát tartalmazó összesítő listára csak azok kerülhetnek fel, akik legalább 2 jelölést kaptak. Az egyházmegyei fegyelmi bizottság esetében a testület létszámának a kétszerese marad a jelöltlistán.
A jelöltek megkérdezése a tisztség elfogadása felől a jelölőközgyűlésen történik, ahol a jelöltek írásbeli nyilatkozatot tesznek.
Minden jelölt csak egy egyházmegyei tisztségre való jelöltséget vállalhat, kivételt képez az egyházmegyei tanácstagságra, illetve a fegyelmi bizottságba való jelölés.
A szavazatszámláló bizottság munkájáról és annak eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel. A jelöltek listáját nyilvánosságra hozza, és a jelölőíveket az egyházmegyei levéltárba megőrzésre rendeli.
A jelöltlista alapján, a jelölőközgyűlésen megtörténik a jelöltek bemutatása.
A jelölőközgyűlést követő három napon belül az EVB illető egyházmegyei megbízottjai a jelöltek névsorát, a gyűlés jegyzőkönyvével együtt átadják az EVB intéző bizottságának.
A lelkipásztorok, istentiszteletek alkalmával, a gyülekezeteikben ismertetik a jelöltek névsorát.
A jelölőgyűlést követő 15 napon belül, a jelöltek személyét illetően, panaszt lehet tenni és óvást lehet emelni az EVB intéző bizottságánál.
A jelölőközgyűlést követő 15 napos óvási és 10 napos elbírálási idő elteltével kerül sor az egyházmegyei választóközgyűlésre.
A jelölőközgyűlés napján minden anyaegyházközség megkapja az egyházkerületi tisztségekre és a zsinati tagságra szóló jelölőívet. A jelölőlista kitöltése presbiteri gyűlés keretein belül történik. A jelölőlista kitöltését a presbiterek kötelező módon ellenőrzik. A tisztségekre való jelölés nem korlátozódik az egyházmegye szolgálattevőire.

16. szakasz: Az egyházmegyei választóközgyűlés alkotó tagjai: hivatalból az anyaegyházközségek lelkipásztorai, főgondnokai, vagy gondnokai. Ahol a lelkipásztori állás betöltetlen, ott a gondnokon kívül még egy presbiteri megbízott képviseli az egyházközséget. Az egyházmegyei választóközgyűlés tagjai ugyanazok, mint a rendes közgyűlés tagjai (Kánon I. főrész 102 paragrafusa).
Az 1500 lelket meghaladó gyülekezetek esetében minden megkezdett 1500 lélek után még egy presbiteri képviselőt küldenek a választóközgyűlésre.
A küldöttek száma egy gyülekezet esetében sem haladhatja meg az ötöt.
A tisztségek kettőződése esetén a szavazati jog nem átruházható.

17. szakasz: Az egyházmegyei választóközgyűlés istentisztelettel kezdődik, amely után az egyházmegyei lelkészi főjegyző számba veszi a szavazati joggal rendelkező résztvevőket. Ez alkalommal megállapítja a szavazásra jogosultak számát, és jelenti a választóközgyűlés határozatképességét.
A választóközgyűlés 2/3-os jelenlét mellett válik határozatképessé.
Az elnök ismerteti a választóközgyűlés napirendjét és a választás lefolyásának módját. Ezután felkéri a közgyűlést egy 5-7 tagból álló szavazatszámláló bizottság megválasztására, melynek nem lehet tagja a hivatalban lévő egyházmegyei elnökség. A megválasztott szavazatszámláló bizottság a maga kebeléből elnököt választ.
Az egyházközségek tegyék lehetővé jelöltjeik közgyűlésen való megjelenését, akár mint egyházközségi közgyűlési küldött, akár mint közgyűlési meghívott minőségében.
A számláló bizottság a választási listát, a szavazási joggal rendelkező közgyűlési tagok számának megfelelő példányszámban, kiosztja a választásra jogosultak között.
A szavazás két menetben történik:

 1. Az első menetben az esperesi és főgondnoki tisztségre történik szavazás.
 2. A második menetben az egyházmegyei tisztségviselőket (főjegyző, missziói előadó, katekétikai előadó, számvevő, levéltáros, jogtanácsos, műszaki előadó, zenei szakelőadó, egyházkerületi közgyűlési tagok), valamint az egyházmegyei tanács és a fegyelmi bizottság tagjait választják meg.

A szavazás oly módon történik, hogy a választó az általa méltónak tartott jelölt nevét aláhúzza. Személyi tisztségre nézve csak egy jelölt neve húzható alá, ellenkező esetben a szavazat – az illető tisztségre – érvénytelen.
Az egyházmegyei – lelkészi és világi – tanácsosok és fegyelmi bizottsági tagok megválasztását illetően, annyi jelölt neve húzható alá, ahány választott tanácsost, illetve fegyelmi bizottsági tagot határoz meg a Kánon 2oo6. évi 1. jogszabályának 8o.  paragrafusa. 
A választók urnába helyezik szavazólapjukat. Ezt követően a számláló bizottság összesíti a leadott szavazatokat.
A szavazás eredményét – menetenként – a számláló bizottság elnöke hirdeti ki.
Egyszemélyes tisztségek esetében az 50%+1 szavazati arány tekintendő eredményesnek. Ha egy jelölt sem nyerte el az egyszerű többséget, a két legtöbb szavazatot nyert személy jelölésével meg kell ismételni a szavazást.
A választásról a számláló bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni.
A választás eredményének kihirdetése  után – az új egyházmegyei közgyűlés tagjai közül – titkos szavazással megválasztják az egyházmegyei tanácsot, a Kánon 2oo6. évi 1. jogszabályának 79. paragrafusa szerint.
A szavazócédulákat, a számláló bizottság, borítékba zárva hat évre az egyházmegyei levéltárba titkos megőrzésre rendeli.

18. szakasz: A szavazás befejezését követően – még a szavazatszámlálás előtt -, a számláló bizottsággal együtt, a választóközgyűlés egyházkerületi és zsinati tagságra jelölő közgyűléssé alakul át. Ennek érdekében, saját kebeléből, kiküld egy új 5-7 tagú jelölőlistákat összesítő bizottságot, mely a presbitériumokkal előzőleg egyetértésben kitöltött jelölőlistákat egy külön urnába összegyűjti és az urna felbontása után összesíti, elkészíti az egyházmegye kerületi és zsinati összesített jelölőlistáját.
Az egyházközségi jelölőlisták összesítésekor minden egyes jelölés számon tartandó, hogy azokat az EVB más egyházmegyékből származó jelölésekkel összesíteni tudja.
Az egyházmegyei szavazatszámláló bizottság és a jelölőlistákat összesítő bizottság egyazon időben, egymástól függetlenül végzi munkáját.
Az eredmények kihirdetése a következő sorrendben történik:

 1.  Az egyházmegyei tisztségekre történő szavazás második menete eredményének kihirdetése.
 2.  Az egyházkerületi tisztségekre és zsinati tagságra történt jelölések eredményének kihirdetése.

19. szakasz: Az egyházkerületi tisztségekre és zsinati tagokra történt jelölésekről a számláló bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, és az egyházmegye EVB tagjai által továbbítja azt az EVB intéző bizottságához.
Az egyházmegyék intézkednek jelöltjeik megkérdezése felől, és válaszukat írásban jelentik az EVB intéző bizottságának.

IV.

EGYHÁZKERÜLETI TISZTSÉGVISELŐK ÉS ZSINATI TAGOK JELÖLÉSE ÉS VÁLASZTÁSA

20. szakasz: Az EVB, az egyházmegyei jelölő közgyűlésre, minden anyaegyházközség számára kézbesíti az egyházkerületi, illetve a zsinati tagok tisztséglistáit (lásd a 15. szakaszt).
A kerületi tisztségekre és a zsinati tagságra történt egyházmegyei jelölőgyűlést követő 7 napon belül az EVB összesíti a jelölőlistákat. Azon egyházmegyék, melyek a jelölőközgyűlés napjáig nem rendezték köztartozásaikat elvesztik jelölői, választói és választhatósági jogaikat.
Az összesítő jelöltlistára a három legtöbb jelölést kapott személy neve kerül, a jelölések számának megfelelően csökkenő számsorrendben, illetve a harmadikat követően annyi, ahány jelölt jelölési száma az övével megegyezik. Kivételt képez a fegyelmi bizottság, illetve a zsinati tagságra való jelölés. Ezen esetekben a megválasztandók számának kétszerese marad a jelöltlistán, a jelölések számának megfelelően, csökkenő számsorrend szerint.
Minden jelölt csak egy tisztségre való jelölést vállalhat.
Az EVB minden jelölttől írásbeli nyilatkozatot kér.
Az EVB még az összesítés napján közzéteszi a jelöltek listáját (Közlöny, Harangszó), amelyen a Kánon által megszabott tisztségek szerepelnek: püspök, egyházkerületi főgondnok, egyházkerületi lelkészi és világi fő- és aljegyző, egyházkerületi missziói előadó (generális direktor), egyházkerületi katekétikai előadó, egyházkerületi fegyelmi bizottsági – lelkészi és világi – tagok, egyházkerületi jogtanácsos, egyházkerületi levéltáros, egyházkerületi zenei szakelőadó és a zsinat tagjai szerepelnek.
A választóközgyűlésig hátralévő időben az EVB gondoskodik a jelöltek nyilvános megismertetéséről és tisztességes népszerűsítéséről. Egyházi sajtónk különszámban mutatja be őket, a lelkipásztorok pedig a gyülekezeti hirdetések rendjén számolnak be róluk.
A nyilvánosságra hozatal után számított 15 napon belül panaszt, illetve óvást lehet benyújtani a jelöltek ellen az EVB titkárságán. A 15 napos határidő letelte után az EVB 10 napon belül az óvások ügyében végleges döntést hoz. 
A választás előtt három nappal kampánycsend lép életbe.

21. szakasz: Az egyházkerületi választóközgyűlést az egyházkerület elnöksége hívja össze, a választási ütemtervben rögzített időpontra.
Az egyházkerületi választóközgyűlés alkotó tagjai:

 1. az egyházkerületi közgyűlés Kánon szerinti tagjai, valamint a Zsinat által felhatalmazott tagok. Közgyűlési póttag csak rendes közgyűlési tag hiányzása vagy akadályoztatása esetén hívható be;
 2. minden egyházkerületi tanintézmény egy képviselője (nagyváradi, szatmári és zilahi református kollégiumok), valamint a kolozsvári Teológiai Intézet képviselő tanára;
 3. minden megkezdett 30 gyülekezeti szám után az egyházmegyék még egy-egy lelkészi és világi tagot delegálnak a választóközgyűlésre.

A tisztségek kettőződése esetén a szavazati jog nem átruházható.
Az egyházkerületi választóközgyűlés istentisztelettel kezdődik, mely alkalommal a rangidős esperes végzi a szószéki szolgálatot.
Az egyházkerületi elnökség (püspök, főgondnok) a megbízólevek számbavétele nyomán, az egyházkerületi főjegyző jelentése alapján, megállapítja a közgyűlés törvényességét és határozatképességét.
A választóközgyűlés határozatképességéhez a tagok 2/3-os jelenléte szükséges.
Ezt követően az elnökség ismerteti a napirendet, és felkéri a közgyűlést, hogy saját kebeléből szavazatszámláló bizottságot küldjön ki. A bizottságnak nem lehet tagja az egyházkerületi elnökség. A szavazatszámláló bizottság megválasztja elnökét.

22. szakasz: A szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a választás, illetve a szavazás lefolyásának módját.
A szavazás két menetben történik:

 1. az első menetben – külön szavazólapon – megválasztják a püspököt és a főgondnokot.
 2. A szavazás második menetében választják meg a többi tisztségviselőket.

A választójoggal rendelkező küldöttek a kapott jelölőíven szavaznak, oly módon, hogy az egyes tisztségekre választandó jelöltek közül annak nevét húzzák alá, akit a tisztségre méltónak tartanak. Személyi tisztségre nézve csak egy jelölt neve húzható alá. Ellenkező esetben az illető tisztségre vonatkozó szavazat érvénytelen.
A választók urnába helyezik szavazólapjukat. Ezt követően a számláló bizottság összesíti a leadott szavazatokat, és a választás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke menetenként kihirdeti.
A fegyelmi bizottsági tagságra jelöltek közül a választók négy lelkészi és három világi jelöltre szavazhatnak. A soron következő hét jelölt – három lelkészi és négy világi jellegű – póttag lesz.
A tizenkét legtöbb szavazatot kapott zsinati tagjelölt – hat lelkészi és hat világi jellegű – a zsinat alkotó tagja lesz. A sorban következő nyolc jelölt – négy lelkészi és négy világi jellegű – a zsinat póttagja lesz.

23. szakasz: A szavazás eredményét menetenként a számláló bizottság elnöke hirdeti ki. Egyszemélyes tisztségek esetében az 50%+1 szavazat eredményes. Ha egy jelölt sem nyerte el az egyszerű többséget, a két legtöbb szavazatot nyert személy jelölésével a szavazást meg kell ismételni.
A választásról a számláló bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavazóíveket az egyházkerületi levéltárban megőrzésre elhelyezik.

24. szakasz: Az egyházmegyei és egyházkerületi választásokkal kapcsolatban fellebbezni lehet a választást követő 15 napon belül, a választásra jogosultak 1/10-nek közös, írásbeli kérése alapján. A fellebbezést az EVB intéző bizottságához kell benyújtani.
A fellebbezés ügyében az EVB 10 napon belül intézkedik, és a vizsgálat eredményét a panaszosokkal és az érintettekkel írásban közli.
Az EVB döntése 2/3-os többséggel válik jogerőssé. Amennyiben szabálysértés történt, a választást – indokolt esetben – az illető szinten meg kell ismételni.
A fellebbezések lejárta után egy hónapon belül az egyházkerület alakuló közgyűlése összehívandó. Az alakuló közgyűlés első napirendi pontja az EVB jelentésének elfogadása.

25. szakasz: Amennyiben az egyszemélyes tisztségek megüresednek (haláleset, lemondás, fegyelmi eljárás), a soron következő rendes közgyűlésen, az egyházmegyei közgyűlések előzetes jelölése alapján töltendők be.

26. szakasz: Jelen határozat érvénybe lép az Egyházkerületi Közgyűlés elfogadó határozatával.
Az egyes ciklusokra szóló ütemtervet minden esetben az Egyházkerületi Közgyűlés fogadja el.


 

VÁLASZTÁSI ÜTEMTERV A 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÁSOKRA  

EGYHÁZMEGYEI TISZTÚJÍTÁSOK            EGYHÁZKERÜLETI TISZTÚJÍTÁSOK

 • júl.16.-júl.20. - jelölőcédulák kikézbesítése
 • júl.23. - jelölő közgyűlés
 • júl.23. - aug.7. - fellebbezések
 • aug.7.-aug.17. - elbirálás
 • aug.27. - választóközgyűlés
 • aug.27. - szept.11. - fellebbezések
 • szept.11. - szept. 21. - elbirálás

 

 • júl. 23. - jelölőcédulák kikézbesítése
 • aug. 27. - jelölő közgyűlés
 • aug.27. - szept.3. - EVB általi összesítés
 • szept.3. - szept. 26. - közzététel
 • szept.26. - okt.11. - fellebbezések
 • okt.11. - okt.21. - elbirálás
 • okt. 22. - választóközgyűlés
 • okt. 22. - nov.6. - fellebbezések
 • nov.6. - nov. 16. - elbirálás
 • dec. 4. - alakuló közgyűlés

 

 

Húsvéti üdvözlet :: Easter Greetings :: Paște fericit
Húsvéti körlevél
Pályázat - Bogdánd
Segítségnyújtás a földrengés áldozatainak
Anunț achiziție directă - PNRR 45 (Apel1)
Comunicat de presă - Lansare proiect - PNRR 45 (Apel1)
Dicsérd, Sion, Megváltódat!
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - PNRR 45 (Apel1)
Segítségnyújtás a törökországi földrengés áldozatainak
Ahol remény van, ott csodák születnek
Megújult a hegyközcsatári református templom
Beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház újraválasztott püspökét
Imahét a Krisztus-hívők egységéért
PÁLYÁZAT – TÓTI
Féltő szeretete vitte véghez
Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt
Megjelent a 2023-as Református Kalendárium
Közlemény
Pályázat - Nagykágya
Az egyházkerületi választások eredménye
Megjelent a 2023-as református falinaptár
Emmaus kurzus - letölthető anyag (pdf)
Bemutatkoznak az egyházkerületi jelöltek
Pályázat – Érszentkirály
Egyházkerületi jelölések 2022, a beérkezett nyilatkozatok tükrében
Sajtóközlemény (RO)
Egyházkerületi jelölések 2022
GYÁSZJELENTÉS
XVI. Kántorképző Tanfolyam
VÁLASZTÁSOK
Pünkösdi pásztorlevél 2022 (HU-RO-EN)
Pályázati felhívás – Borossebes
NÉPSZÁMLÁLÁS - segítség a nagyváradiaknak
Májusi körlevél a KRE Nőszövetségeinek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Húsvéti pásztorlevél 2022 (Magyar – Román – Angol)
Húsvéti körlevél
Meghívó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészhetére
Zilahi Református Kollégium
Bölcsődét avattak Szalárdon, óvodát adtak át Mezőtelkiben
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Közéleti találkozó
Karácsonyi pásztorlevél (magyar-román-angol)
Pályázati felhívás - Magyarberkesz
Pályázat - kórházlelkész
Megvásárolható a 2022-es Református Kalendárium
Már kapható a 2022-es falinaptár
Élőben követhettük az ünnepi istentiszteletet
Könyvbemutatóval kezdődött egyházkerületünk centenáriumi ünnepe
Kisgyermekgondozó tanfolyam indul Nagyváradon
Elhunyt dr. Molnár János professzor
NYILATKOZAT
Pályázati felhívás - iskolalelkészi állás
A 2021 őszi presbiterválasztások ütemtervezete
XV. Kántorképző Tanfolyam
TRIANON, A MÁSODIK MOHÁCS
Ünnepi istentisztelet és könyvbemutató Nagyvárad-Olasziban
Pályázati felhívás
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
A Harangszó májusi dupla számából (9-10)
A Harangszó húsvéti számából (7-8)
Húsvéti pásztorlevél 2021 (Magyar – Román – Angol)
Harangszó – márciusi dupla szám
Lelkésztovábbképzés 2021
Közlemény
Közlemény
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Meggyógyítom
Karácsonyi pásztorlevél
Az európai református egyházak új honlapja
Válaszd az életet...(5Móz.30,19)
Állhatatosan (adventi pásztorüzenet)
Pályázati felhívás - Mocsolya
Pályázati felhívás
Reformáció időszerűsítve
Hamarosan megvásárolható a 2021-es kalendárium
Hegyközcsatári templomfelújítás
Segítségnyújtás Farkas Klaudiának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Református falinaptár
Református magyar óvoda épült Köröstárkányban
Felavatták a sportpályát a Lorántffyban
Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét
Választási körlevél
Kórházlelkészi állás
Gyermekbibliahét
Körlevél a konfirmáció tárgyában
A történelem Ura adjon bölcsességet
Pünkösdi körlevél
A nemzeti összetartozás jegyében harangoznak a református templomok
KÖRLEVÉL
Lélek lebegett mindenek felett
HARANGSZÓ – májusi dupla szám (9-10)
Szóljanak a harangok!
Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején
Békesség zárt ajtók mögött is
Tájékoztatás a konfirmációról
Életen túl, halálon innen
Közösség Lélekben
Telefonos lelkisegély-szolgálat
HARANGSZÓ - áprilisi dupla szám (7-8)
Szeretett Szolgatársaim!
Rendkívüli intézkedések - az istentiszteleti alkalmak szüneteltetése
Online református istentiszteletek - frissítve
Körlevél a koronavírus tárgyában
Ökumenikus világimanap
Vigyük Isten elé hálaadásunkat!
Lelkésztovábbképzés - programfüzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Völcsök
A Harangszó januári számából
Egyházkerületi Közgyűlés
Ökumenikus imahét 2020
Karácsonyi körlevél
Nyilatkozat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL
A keresztényüldözésről szóló második nemzetközi konferencia
Közös felelősségvállalás
Megjelent a 2020-as Református Kalendárium
KÖZLEMÉNY - Zilahi Református Wesselényi Kollégium
Gyászjelentés - Vicsai Ferenc
Lelkészértekezlet Királyhágómelléken
Idén is házhoz megy az egyetem
Moderátori látogatás Királyhágómelléken
M E G H Í V Ó
Nagyváradon a Bibliabusz
Meghívó a Nőszövetség XX. Konferenciájára
Sajtótájékoztató a bölcsődei beiratkozásról
Beiratkozás a Református Csillagocska Bölcsődébe
XIV. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL
Szentlélektől indíttatva
FELHÍVÁS
A Kölcsey-emlékház átadó ünnepsége – meghívó és program
Gyermekbibliahét bemutatónapok 2019
Húsvéti körlevél
JÉZUS NEVÉN SZÓLÍTOTTA - Húsvéti pásztorlevél
Adomány a közel-keleti keresztyének számára
Szakképzés a Lorántffyban
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiállítás a nagyváradi Lorántffy Központban
Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Imahét 2019
Ingyenes szűrővizsgálat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2018
Karácsonyi körlevél
Megvásárolható a 2019-es falinaptár
„Mind jöjjetek, örvendjetek!”
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Megvásárolható a 2019-es Református Kalendárium
Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában
A 2018 őszi presbiterválasztások ütemterve
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat – Belényessonkolyos –Jánosfalva
Pályázati felhívás – Érendréd
Pályázati felhívás – Szilágyszér
XIII. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére
Pályázati felhívás kántori állás betöltésére
Egységbe fűzi a megosztott népet
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Pályázati felhívás
Könyvek a bihari reformáció történetéből
ÖNKÉNTES TOBORZÁS
Köszönet – Minority SafePack
Budapesten találkoznak Európa reformátusai
Húsvéti pásztorlevél
Húsvéti körlevél
Egyházkerületünk kiadásában megjelent könyvek
MEGHÍVÓ – Válts irányt! IKE Fesztivál
Gondolatok a vallási toleranciáról
Lelkésztovábbképző programfüzet 2018
Gyászjelentés
A vallásszabadság 450 éves évfordulóját ünneplik Erdélyben
Gyászjelentés
Elhunyt Tőkéczki László
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Albis
Karácsonyi körlevél
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Karácsonyi pásztorlevél
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK”
Egyházkerületi Kórustalálkozó
Református naptárak 2018-ra
MEGHÍVÓ
FELHÍVÁS
A Békés-Bánáti Egyházmegye utód-egyházmegyéinek V. Találkozója
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
F E L H Í V Á S
Ünnepség a Papp László Budapest Sportarénában
Fejlődik a missziói gyülekezet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon
Közös nyilatkozat
Ajándék padok a Lorántffy Református Gimnáziumnak
Koreai presbiteriánusok Nagyváradon
XII. Kántorképző Tanfolyam
A nyári gyermekmissziós program bemutatója
Isten nevét zengték
Re:formálj! – Elindult a regisztráció a Csillagpontra
Svájci látogatók egyházkerületünknél
Pünkösdi körlevél
Őrizték az ősi várat
A Csokonai Színház két előadását tekinthetjük meg a hétvégén
Megrendelhető pólók, kulcstartók, kitűzők, golyóstollak
Egyházzenei konferencia
A Reformáció 500. évében megjelent egyházkerületi kiadványok
Budapesten tanácskoztak az egyházvezetők
Az Esperesek Kollégiumának ülése
MEGJELENT – Zsigmond József: Gyertyaláng
Húsvéti körlevél
Húsvéti pásztorlevél 2017
Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
A jubileumi év zenei programjai
Konfirmációi emléklapok
A Haranszó márciusi 2. számának tartalmából (6/2017)
Református zarándoklat szervezése
Az én reformációm – alázattal szolgálni
Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért
A Harangszó márciusi első számából (5)
Egységünnep lesz Nagyváradon
Megrendelhető egyházkerületi térképek
Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők
A Harangszó második februári számából (4/2017)
Megrendelhető banner és emléktábla – 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ -megrendelhető zászlók
A Harangszó februári első számából (2017/3)
Felhívás - Pataki Boróka megsegítésére
A reformációi emlékév református megnyitója
Teljesen felújíthatják az ákosi műemlék templomot
A Magyar Kultúra Napján Budapest Szatmárra figyelt
Lelkésztovábbképzés 2017
A Harangszó második januári számából (2/2017)
Pályázat
A Nőszövetség elnökségi találkozója Biharfélegyházán
Imaheti füzet 2017
A Harangszó januári első számából (1/2017)
Mennyei látás karácsonykor
A Harangszó karácsonyi számából (23-24)
Karácsonyi körlevél
Körlevél
A Harangszó novemberi második számából (22)
Debrecenben tanácskozott a Generális Konvent elnöksége
PÁLYÁZAT
Könyvajánló – Magyar Református Korálkönyv
A Harangszó novemberi első számából (21)
Állandó kiállítás a váradi várban
Gyászjelentés
Meghívó az érendrédi gyülekezeti ház felavatására
Meghívó egyháztörténeti kiállításra
Meghívó – tanácskozás és megemlékezés 1956-ra
Az egyházkerületi választások eredménye
Ft. Csűry István a KRE régi-új püspöke
Álláshirdetés
Kisrégiós Hegyközi Presbitertalálkozó-képzés
Kövér László házelnök és Szász Jenő NSKI elnök látogatása
Megrendelhető a 2017-es Református Kalendárium
Meghívó egyházzenei konferenciára
Megrendelhető a 2017-es falinaptár
A Harangszó októberi első számából (19).
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel 2016
Békés-Bánáti találkozó Aradon
Végleges jelöltlista az egyházkerületi választásokra
Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek
Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója
A Harangszó második szeptemberi számából (18.)
Élő közvetítés a Lorántffyból
Nyilas Misi ösztöndíj program
A Harangszó szeptemberi első számából
Őszi pótfelvételi
Budapesti támogatás Csűry István püspöknek
Elindult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja
Egyházkerületi jelölések – összesítés
Nőszövetségi találkozó Köröskisjenőn
A Generális Konvent zárónyilatkozata
Generális Konvent
A Harangszó 12. számából
Debreceni nőszövetségi konferencián
Diplomaosztás a teológián
Segítséget kér a kutyfalvi református gyülekezet
VÁLASZTÁSI ÜTEMTERV A 2016. ÉVI TISZTÚJÍTÁSOKRA
Egyházmegyei kórustalálkozó Nagyvárad-Újvároson
Varga Attila az alkotmánybíróság új magyar tagja
GYÁSZHÍR
GYERMEKBIBLIAHÉT 2016 - Nagyváradi bemutatónap
A Presbiteri Szövetség konferenciája
XI. Kántorképző Tanfolyam
Meghívó
Pótfelvételi, doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
KÖRLEVÉL
Pünkösdi körlevél
Rekordszámú jelentkező az idei Szeretethídon
Bocskai-konferencia Élesden
A „szabadító" Michiel de Ruyter emlékezete
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Gyermek-Bibliahét 2016
Nagyváradon ülésezett a Generális Konvent Elnöksége
A protestáns egyházak aktuális kihívásairól
A jövő lelkipásztorai
Előzetes a Harangszó májusi első számából (9)
Generális Konvent elnökségi ülése
Elfogadta a Sapientia Alapítvány a PKE válságkezelő tervét
Meghívó – Diakóniai Központ felavatása Szamos-negyeden
A Harangszó 8. számából
Meghívó
Felavattuk egyházkerületünk székházát
Megújult egyházkerületünk honlapja!
Elkezdődött a Festum Varadinum
A Harangszó áprilisi első számából (7.)
Győri László kiállítása az Egyházkerületi Székházban
Meghívó az Egyházkerületi Székház szentelésére
Húsvéti pásztorlevél
A Harangszó húsvéti számából (6.)
Talpra, magyar!
A Harangszó márciusi első számából (5)
Harangszó író-olvasó találkozó Lugoson
Pályázati felhívás
Felhívás nemzeti közadakozásra
Gyűjtés a kárpátaljai nyugdíjas lelkipásztoroknak
Szeretethíd: elkezdődött a regisztráció
Megjelent a Velünk az Isten ötödik kötete
Elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária
V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó
Csűry Bálint nyelvészre emlékeznek szülőfalujában
Egyháztörténeti konferencia
Álláshirdetés
Lelkésztovábbképzés 2016
Letették a Kölcsey Emlékház alapkövét Sződemeteren
Meghívó alapkőletételre
Elhunyt Tőkés István
Nyitott nap a Selye János Egyetemen
Csűry István püspök imaheti gondolatai
Előzetes a Harangszó januári második számából
Megragadta az Újszövetség közvetlensége
Partiumi Közlöny 2016/1
A Harangszó januári első számából (1.)
Aki látja a láthatatlant
Vajdaságban a migránsok után
Iratterjesztésünkben kapható
Előzetes a Harangszó karácsonyi számából (24)
Karácsonyi pásztorlevél
Körlevél
A Harangszó decemberi első számából (23)
Imahét a Krisztus-hívők egységéért 2016
Egyházkerületi közgyűlés a Nagyvárad-újvárosi templomban
Nőszövetségi vezetők konferenciája
Pályázat diákok számára
Nyilatkozat az európai migrációs válságról
Ifjúsági, katekétikai és missziói előadók tanácskoznak Nagyváradon
Rövidesen hozzáfognak a sződemeteri központ felépítéséhez
Előzetes a Harangszó második novemberi számából (22)
Kárpát-medencei körkép
Balatonfüreden találkozik a Generális Konvent Elnöksége
Megemlékezés a honvédekről
Pályázati felhívás
Köszönet a Gyermek-bibliahét szerzőinek
VÁLASZ
Luther Márton 95 tétele
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Előzetes a Harangszó novemberi első számából
Készül a 2016-os Református Kalendárium
„Megmaradásunk erős bástyái a református gyülekezetek”
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatát sürgeti az USA
A siteri templom restaurálás utáni átadása
120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás
Tanácskozni hívják a partiumi elöljárókat
Letölthető munkafüzet
Október 6-a aktuális üzenete
Kórustáborban készült a PTI vegyeskara a 25 éves jubileumi hangversenyére
Meghívó kántorkonferenciára
Kárpát-medencei imanap
KÖZLEMÉNY
Ingatag talajon ingatlanaink sorsa
Kanadai küldöttség egyházkerületünknél
Találkozó Békésen
Sürgetik a restitúciót az erdélyi magyar püspökök
Elkészült a 2016-os Református Falinaptár
KÖRLEVÉL
„Az emberekben nagyfokú a félelem”
Beharangozó – a Harangszó októberi második számából (20.)
A Harangszó októberi első számából (19)
Kárpát-medencei lelkész-futballbajnokság
Jó ütemben épül a KREK új székháza
Választási szabályzat
Egyházkerületi lelkészértekezlet
A Harangszó szeptemberi 2. számából
Hazatérés Napja lesz Hiripen
Bölcsesség és harmónia – Hálaadás Egriben
A Harangszó szeptemberi első számából
Pályázati felhívás
Megjelent a Reformáció Emlékbizottság fotópályázata
Új tantervek III.-IV. osztályban
KRISZ SPORTNAP
Interjú egyházkerületünk új főjegyzőjével
A Harangszó augusztusi számából
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Érköbölkút
Lelkésztovábbképző 2015. szeptember 16-18.
Látogatók Nagyváradon
Választási ütemterv
Akiket nem lehet elkedvetleníteni
A Kárpát-medencei Református Középiskolák XX. Találkozója
Főjegyzőt választott a Közgyűlés
Nőszövetségi konferencia
Határontúli intézmények pályázhatnak az Oktatási Alaphoz
„Mindenki összefogott értünk”
A HEKS elnöke Csűry István püspöknél
Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre
Életterem, hol Istennel élet terem
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek – 2. rész
Ez a kórház nemzetstratégiai érdek
Pályázati felhívás
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek
Nagyváradon épülhet az erdélyi „magyar” kórház
Gyermek-bibliahét bemutatók
Az egyházkerületi főjegyző-jelölés összesítése
Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása
Pótfelvételi és doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
Kitüntették a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánját
Testvéregyházunk közgyűlésén vett részt Csűry István püspök
Crescendo Nyári Akadémia
Pünkösdi pásztorlevél - 2015
Egyházkerületi levéltári kiállítás
X. Kántorképző Tanfolyam
Völcsök története
Hamarosan megjelenik – Isten szava hozzánk
Ügyek mentén – Beszélgetés Csűry István püspökkel
Felszenteltetett a Kálvin János Gyülekezeti Ház Szatmárnémetiben
Meghívó a Doktorok Kollégiumára
Az épülő székházban kezdte meg ülését a KRE Igazgatótanácsa
Református Zenei Kalendárium 2015
Villámhárítók, villanyvezetés
Középkori templomok útja
Húsvéti körlevél
Imádság a háborús területek békéjéért
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tavaszi találkozója
Húsvéti pásztorlevél
Önkéntes nap az élesdi Kajántó Mária gyermek- és ifjúsági otthonban (képriport)
Fontos lépés az autonómia megvalósulásához
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÉS BÁL
FELHÍVÁS
Felhívás Láncosból
Jövőképünk egyházunkról
Bogárdi Szabó István lett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke
Diakónia Keresztyén Alapítvány – Nagyváradi Fiókszervezet
Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok
Lámpás Alapítvány
Körlevél a vallásoktatás tárgyában
Izraeli kirándulás – Lehet csatlakozni!
Pályázati felhívás – Köröstárkány
FELHÍVÁS – MAGYARKÉC
Zsuzsanna Bál – jótékonysági rendezvény
Gustav Adolf Werk – pályázati űrlap
Lelkipásztor továbbképzés 2015
Tájékoztató a Királyhágómelléki Református Nőszövetség Vezetőségének
Köszönet az adományozóknak!
Fotóriport az épülő Egyházkerületi Székházról
Velünk az Isten! IV. kötet
Krisztus az élő víz! – Imaheti gondolatok
A Mindenható árnyékában – kisfilm a cigánymisszióról
Imahét 2015
Pályázat a lecsméri lelkészi állásra
Pályázati felhívás - Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás - Romániai Református Pedagógiai Intézet
Segítsetek megmenteni templomunkat! - Kisperegi Református Gyülekezet
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek - II. kiadás
Közlemény - a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellett
Húsvéti pásztorlevél
IMAHÉT 2014 - Programfüzet
Hirdetmény a magyarországi választásról - hogyan regisztráljunk és szavazzunk?
Egyházkerületünk 2013-as évi zenei rendezvényei
A Heidelbergi Káté szerepe a 21. század igehirdetésében
Megjelent a 2014-es Református Kalendárium
Megjelent a 2014-es falinaptár
Pályázat középiskolai tanulóknak
Karácsonyi pásztorlevél
Segélynyújtás az élesdi Kajántó Mária Gyermek és Ifjúsági Otthon részére
Országos Lelkészértekezlet - Meghívó
Húsvéti pásztorlevél
Pályázat kántori állás betöltésére
Összefognak a történelmi egyházak
Köszöntő az Erdélyi Ref. Egyházkerület tisztségviselőnek beiktatásakor
Tanácskozás a KRE, a Partium önkormányzati elöljárói és parlamenti képviselői között
Amerikai vendégek egyházkerületünkben
Pályázati lehetőség az Államtitkárságon
Zsuzsanna Bál - Egyházkerületünk jótékonysági rendezvénye
VELÜNK AZ ISTEN! - Áhítatok a Szatmári Egyházmegye lelkipásztoraitól
MEGJELENT - Molnár József Károly: Felsőmisztótfalu
Megjelent a 2013-as kalendárium és falinaptár
KÖZLEMÉNY a képviseletünk szükségességéről
A Generális Konvent zárónyilatkozata
A Mikó Kollégium visszaállamosítása előtt - Csűry István püspök beszéde Sepsiszentgyörgyön
Választási ütemterv - egyházközségi választások 2012
Tiltakozás a Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen
Pásztori üzenet a Kárpát-medencei Református Nőszövetségekhez
Diakóniai találkozó
Egyházkerületi Presbiteri Konferencia
Adománygyűjtés Angyal Olívia megsegítésére
Lelkipásztori állás Rongy-ban (Belgium)
Köszöntő levél az Erdélyi Magyar Néppárt programalkotó fórumához
Látogatás a Németországi Református Egyháznál
Lámpás Alapítvány: A tájékoztatás védelemnyújtás
Köszöntő levél Áder Jánoshoz, Magyarország köztársasági elnökéhez
Verein für Internationale Jugendarbeit - VIJ
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Generális Konvent - Zárónyilatkozat
Zsuzsanna Bál
A KRE Igazgatótanácsának közleménye - 2011. december 9.
Pásztori üzenet március idusán
Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleményei
EVB-közlemények a megismételt főjegyző-választásról
Magasztos áldozathozatallal
Közlemény a 2011. november 18-i közgyűlési határozatokról
Kapható a 2012. évi REFORMÁTUS FALINAPTÁR
Csűry István püspök az Amerikai Egyesült Államokban
Karácsonyi pásztorlevél
Az egyházmegyei tisztújítások eredménye
Romamisszió - kihívás az egyháznak és a diakóniának
Népszámlálás 2011
Megvásárolható a 2011-es Kalendárium
Meghívó a Királyhágómelléki Református Lelkészértekezleti Szövetség értekezletére
KÖNYVBEMUTATÓ - Müller Dezső: Fogadj szívedbe
Csűry István püspök húsvéti pásztorlevele
Pótfelvételi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán
Jótékonysági rendezvény az élesdi árvaház javára
Csűry Istvánt választotta püspökké a Közgyűlés
Megemlékezés a deportáltakról
Adomány a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak
Köszöntő levél az RMDSZ 10. Kongresszusán megjelent küldöttekhez
A 2010. október 22-én megválasztott tisztségviselők névsora
Újévi ajánlat
Közlemény a Székely Mikó Kollégium ügyében
Szociális központ készül Nagykárolyban
A Szatmári Egyházmegye új esperesi hivatala
Pályázati felhívás - lelkészt keres a Perth Amboy-i gyülekezet
Csűry István püspök levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz
Pályázati felhívás - Kiskereki Református Egyházközség
Az egyházkerületi jelölések eredménye - összesítés
Megjelent a 2011-es református falinaptár
Bethlen Gábor emléktábla-avatás Gyulafehérváron november 16-án
Keresztyén Nők Világimanapja
Tájékoztatás Grand Rapidsból 2010. június 25.
Ünnepi pásztorlevél karácsonyi pásztorokhoz
Elkobzott ingatlanok a Nagykárolyi Egyházmegyében
Csűry István: Kiegészíthető gondolatok egy fejezet végén
A közös imádság erejével - női imanap december 5-én
Kántorkonferencia 2010. október 22-23
Nagyváradról közvetít a Duna-TV istentiszteletet október 31-én
Pályázat a gencsi lelkipásztori állás betöltésére
Szabályzat és ütemterv a 2010-es tisztújításokra
Adventi zenés áhítat a Zilah-ligeti református templomban
Színjátszó csoportok Nagyvárad-Velencén
Kántorképző tanfolyam 2010. augusztus 9-21
Elhunyt Seres Géza esperes, angyalkúti lelkipásztor
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek c. könyve
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010 - eredmények
A KRE Nőszövetségének XI. Konferenciája
Református kórház Nagyváradon - meghívó és program
Színjátszó-csoportok találkozója 2010. november 13-án
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010
Beiktatták hivatalába Csűry István püspököt
Elhunyt Tolvaj László mezőbaji lelkipásztor
Ima a földrengés sújtotta Haitiért
Megalakult az egyházközi közelmúlt-kutatás Szakmai Egyeztető Fóruma
Trianonra emlékezett a Zsinat
Ne csak szóval szeressünk - Csűry István a Szeretethíd fővédnöke
KRE Közgyűlés - Közlemény 2010. május 28.
Meghívó könyvbemutatóval egybekötött tanulmányi napra
KRISZ rendezvények 2010-ben
Meghívó Csűry István püspöki beiktatására
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Adakozás az árvízkárosultak javára
A temesvári népfelkelés 20. évfordulója
Karácsonyi pásztorlevél
2009-ben megjelent kiadványaink
Megjelent a 2010-es falinaptár és kalendárium
Újra a pályán - a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kálváriája