Hírek
TRIANON, A MÁSODIK MOHÁCS
kre

Tisza István gróf 1918. október 17-én beismerte a Parlamentben „a háborút elvesztettük”, de sem ő, sem a közvélemény nem gondolta, hogy a vereség egyben az Osztrák-Magyar Monarchia, sőt az ezeréves Magyarország szétesését is jelenti. Holott gróf Bethlen István figyelmeztetése már a háború előtt elhangzott: „Mi vagyunk az utolsó nemzedék, akik még segíthetnek! Vigyázzatok, erdélyi magyarok!” Senki nem figyelt a költő szavára sem:

Most jötten Erdélyből:

Sokasodnak, nőnek odalent az árnyak,

Havasok lejtőin kísértetek járnak!...

-  Vigyázz, Magyarország!”                                                                                 

(Sajó Sándor)

Még mindenki reménykedett. Tisza István a református konvent ülésén kijelentette: „A háború elveszett, de annyi érintetlen hadosztály van, hogy elálljuk a határokat, és még a madár se repülhet be Magyarországra.”

De október 31-én Tisza már halott; győzött a forradalom és a hadsereg maradványai rendezetlenül vánszorognak haza a különböző hadszínterekről, elegük volt a világtörténelem első vegyi-és gépi, véres háborújából. Az Osztrák-Magyar Monarchia a legnagyobb – 90 %-os – katonai és főként hiábavaló veszteséggel fejezte be a háborút, ami majd kihat az elkövetkezendő hónapok eseményeire is.

Az első világháború győztesei 1919. január 18-án a Párizs melletti Versaillesban ülnek össze. Ezen a napon – 1871-ben – és ugyanitt kiáltották ki a győztes poroszok a német császárságot. Ezt az arculcsapást a franciáknak meg kellett torolni, nem véletlenül mondta a megnyitón Poincaré, a Francia Köztársaság elnöke: „most már csupán az van hátra, hogy a győzelem minden gyümölcsét learassuk Önökkel együtt.”

A győztes „szívélyes szövetség” (entente cordiale) „ötös fogatát” az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Japán alkotta. Az európai ügyekben Wilson amerikai elnök, Lloyd George angol-, Clemenceau francia-, és Orlando olasz miniszterelnök – a Négy Nagy, ahogy akkor mondták – döntött. A tanácskozásokon csak „a szövetséges és társult hatalmak” – mint pl. Románia, Cseh-Szlovákia, Szerb-Horvát-Szlovén állam – voltak jelen!

 „Jaj, a legyőzötteknek!” (Vae victis!), őket csak a kész „békeszerződési” okmányok átvételére és aláírására hívták meg. Először írja alá a „békét” Németország 1919. június 28-án Versaillesban, ezután az USA delegációja az amerikai izolacionisták (elzárkózás hívei) nyomására elhagyta a konferenciát, mivel őket elsősorban a Távol-Kelet érdekelte. Nem sokkal később Ausztria St. Germainben 1919. szeptemberében, Bulgária 1919. novemberében Neuillyben, Törökország 1920. augusztusában Sevresben és Magyarország 1920. június 4-én Versaillesban a Trianonnak nevezett palotában írja alá a vesztesek közül a legkegyetlenebb békét.

Miért tették ezt velünk? Könyvtárnyi irodalom tárgyalja az ezeréves Magyarország feldarabolásának okait, de mindenesetre nagymértékben hozzájárult a tragédiához az a magyarellenes propaganda is, amit a nemzetiségi politikusok fejtettek ki Európa – és világszerte. Nagy barátjuk Seton-Watson (Scotus Viator = az utazó skót) brit újságíró, aki elfogult volt a román és szláv népek „egyenjogosításában”, de azt már nem látta, hogy a magyar népnek is vannak érdekei.

Ha megnézzük az un. utódállamok politikusainak területi követeléseit, akkor azt mondhatjuk, hogy isteni csodának számít, hogy egyáltalán valami megmaradt Magyarországból.

Amikor 1919. elején a győztesek meghallgatták kis szövetségeseiket, a legnagyobb vitájuk a román delegációval volt. Mint ahogy ma már köztudott, az antant 1916. augusztus 17-én azért, hogy Románia – aki eredetileg a központi hatalmak szövetségese volt, belépjen a háborúba a központi hatalmak ellen – elismerte a román kormány igényét Bukonivára, Dobrudzsára, Besszarábiára és a magyar Erdélyre, a Tiszántúlra (fel Debrecenig, beleértve Szegedet és Orosházát) és a korábban Szerbiának felkínált Bánátra. Brâtianu román miniszterelnök ragaszkodott az 1916-os titkos szerződésben foglalt területekhez, noha a szerződés előírását megszegve, Románia előbb fegyverszünetre kényszerült – mert legyőzték – majd 1918. nyarán külön békét kötött, és csak két nappal a német fegyverletétel előtt üzent ismét hadat a központi hatalmaknak. Az összeomlás után megindul a román hadsereg Magyarország ellen és a tanácsköztársaság idején és még azután is megszállva tartja a Tiszántúlt. A tárgyalások folyamán Lloyd George népszavazást erőltetett volna, de Brâtianu közölte: „Románia azért harcolt, hogy akaratát Erdélyben rákényszerítse a magyar kisebbségre”, s hajmeresztő adatokat közölve mindenütt kimutatta az abszolút – 72 %-os – román többséget. A legnagyobb vitát a vasútvonalak hovatartozása váltotta ki (ez egyben területet is jelentett), mivel Romániának döntő, hogy a vasút összeköttetése meglegyen a megszerzett területeken, s így magának követelte a Szeged-Orosháza-Debrecen vasútvonalat. Az amerikai szakértők még a Szatmárnémeti-Nagyvárad-Arad vonalat sem akarták odaadni, a francia delegáció tagjai a Nagyvárad-Nagykároly-Szatmárnémeti vonalat viszont biztosítani akarták román barátaiknak. Az olasz delegáció az etnikai határt kereste, míg az USA mindkét vasútvonalat Magyarországnak szánta. Végül Brâtianu „mértékletességének” bizonyságául lemond Debrecenről, ahol szerinte számottevő román lakosság él. Kompromisszumok árán, de román követelések szerint alakult ki a trianoni közös határ. Még 1920-ban is megszállva tartják a Tiszántúlt, csak úgy vonultak ki, hogy Szovjet-Oroszország kárára megkapták Besszarábiát. Lloyd George brit miniszterelnök mondta róluk a tárgyalások után: „Bárki oldalán kezdtek ezek háborút, mindig a győztesekkel fejezték be; megelőzve azokat is a prédák mezején.”

Nem maradtak le tőlük a cseh és szlovák politikusok sem. Masaryk már 1915-ben emlékiratot jutatott el az angol külügyi hivatalhoz: „A cseh és szerbhorvát óhajok maximumát az képezi, hogy Csehország és Szerbia-Horvátország között összekötetés legyen. Ez, azáltal válnék lehetségessé, ha Magyarország nyugati határán egy keskeny földsávot Szerbiának, vagy felerészben Csehországnak, felerészben Szerbiának adnának. Ezen korridort Pozsony, Sopron, Moson és Vas vármegyékből alkotnák meg. Szerb-Cseh korridor megkönnyítené a gazdasági cserét az iparos Csehország és a földművelő Szerbia-Horvátország között és ez Csehországtól szerb-horvát kikötőkhöz vezetne.”!!!

Amikor az antant hatalmai „társult hatalomnak” elfogadták az emigráns csehszlovák kormányt, egyben elismerték a csehszlovákok jogát függetlenségükre „területeik történelmi határain belül”!!! Hogyan kellett értelmezni a „történelmi határokat”? Beneš arra hivatkozott, hogy a cseh fejlődést a X. században a magyar betelepülés megszakította. Egy francia külügyi tanulmány a következőket írja: „Szlovákia mítosz csupán. Magyarország északi szláv törzsei sohasem egyesültek államban. Sőt típusuk sem egységes, hanem faluról falura változik.”

Az angol külügyminisztérium erős, csehszlovák lobbyja viszont azt akarta „hadd kapják meg csehszlovák barátaink, amit kívánnak”!!! Mégis a csehszlovák követelésekkel szemben Vác, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj, a salgótarjáni szénmedence (amit a csehek politikai fegyverként akartak alkalmazni), Salgótarján, Miskolc és környéke magyar kézen maradt! De sajnos Pozsony, az ősi koronázó város elveszett, cserébe Magyarország amerikai javaslatra megkapta Szegedet, amit a románok követeltek. A színmagyar Csallóköz az amerikaiak fenntartása ellenére is Csehszlovákiához került. Kárpátalja sorsáról hosszú vita folyt. Csap, mint fontos csomópont legyen- e a románoké? Az a lehetőség is felmerült, hogy Magyarországhoz csatolják, végül Csehszlovákia része lett. Prága, Duna-medencei vezető szerepét szerette volna megalapozni, ezért erőltette, hogy kijáratot kapjon az Adriához, ez lett volna a már említett korridor. Beneš még fegyveres segítséget is ajánlott a szerbeknek (1919. december), de a konferencia szerencsére ezt nem támogatta.

1915. augusztus 18-án Anglia, Franciaország, Oroszország Szerbiának ígérte Boszniát, Hercegovinát, Dalmácia egy részét, Szlovéniát, Horvátországot, Fiumet, a Bácskát, a Bánátot; vagyis a Monarchia és a történelmi Magyarország részeit.

1919. januárjában, a békekonferencián az új délszláv állam követelése: Magyarország nyugati szélei, észak felé a Fertő-tóig, ahol Csehországgal közös határ lenne, majd a Rábát és a Zala folyót követve a Balatonig, innen kissé délnek lejtve Bajánál érné el a Dunát a határvonal. A Bánát hovatartozása vitákat kavart, hiszen mindkettő, aki magának akarta – Szerbia és Románia – szövetséges volt. A Bánát magyar és német lakosságát elvileg nem létezőnek tekintették, így az „ősi” román és szerb területek felett vitatkoztak a nagyhatalmak. Végül a Bácska és nyugat Bánát Jugoszlávi, míg a Bánát keleti része Romániához került.

A jugoszlávok (valójában a szerbek és a franciák) az összeomlástól kezdve, fegyveresen megszállva tartották Dél-Magyarországot, Pécsre és a szénbányákra akarták rátenni a kezüket. A tanácsköztársaság bukása után az odamenekült baloldaliak kikiáltották a „Baranyai-Bajai Szerb-Magyar Köztársaságot” és Jugoszlávia védnöksége alá helyezték magukat. A békeszerződés aláírása után sem vonultak ki, így Bethlen miniszterelnöksége alatt 1921. nyarán a magyar honvédség néhány nap alatt birtokban vette ezt a területet. Pécs és Baranya megye hazánk része maradt.

Ausztria, akivel együtt vesztettük el a háborút, még ő is követelt egy részt Magyarországból. Burgenland birtoklása heves ellentéteket váltott ki, fegyveres harcokban sikerült néhány falunak Magyarországhoz kerülni és a békekonferencia is nekünk ítélte az osztrák követelések ellenére – Csornát és Szentgotthárdot –, hogy ezzel is „enyhítse” a csehszlovák-magyar határon hozott döntéseit.

A további nyugati területeket Ausztriának ítélték, de a Rongyos Gárda megakadályozta az osztrák csendőrséget a terület átvételében. Már, a trianoni béke után sikerült Bethlen miniszterelnöknek ezen a területen elérni a népszavazás megrendezését 1921. december 14-én. Az érintett lakosság kétharmada a Magyarországhoz való tartozás mellett döntött, Sopron ekkor kapta a Civitas Fidelissima (Leghűségesebb város) kitüntető címet.

Míg Párizsban folyt Magyarország szétszaggatása, addig itthon Kun Béla Smuts brit tábornokkal folytatott tárgyalásán (1919. április 6.) javasolja, hogy „üljenek össze sürgősen Prágában vagy Bécsben a magyarországi tanácsköztársaság, a német-osztrák köztársaság, a jugoszláv királyság, a román királyság és a cseh-szlovák köztársaság képviselői. Ez a konferencia volna hivatva arra, hogy tisztázza a kérdéseket a politikai határok tekintetében, ami ránk nézve nem is igen fontos!

Mire 1920. elején gróf Apponyi Albert vezetésével meghívják Párizsba a magyar küldöttséget, már a „kocka el volt vetve”. Hiába érkeztek két mázsa térképpel, és hiába kérdezte meg a győzőktől Apponyi három nyelven elhíresült beszédében: Milyen lehetőség áll Magyarország előtt? „öngyilkos legyen- e, nehogy megöljék?!” Lloyd George megdöbbent egy pillanatra, talán néhányuk szemében könny csillogott, de mégis alá kellett írni a kegyetlen békét, egy pénteki napon, 1920. június 4-én délután 4 óra 30 perckor. Ezen a nyári, de mégis őszies, esős, borongós délutánon az egész országban megkondultak a harangok, s a szomorú hanghullámok egy nemzet összeomlásának fájdalmas gyászát jelentették.

Az 1920-as évek elején Magyarország tökéletesen kisemmizve, teljes elszigeteltségben állt Európa közepén. Az elkövetkezendő évtizedek történései: az utódállamok erőszakos asszimilációja, a csonka ország népességének fogyása következtében, egyre csak „pusztulunk, veszünk, s mint oldott kéve széthull nemzetünk.”

De reméljük, hogy

„Jönnek majd jobb napok is

 S egyszer

(Be jó lesz, ki megéri)

Torkig a förtelemmel

S emlékezve

Megállítjuk,

A gonosz szédítőket.

 A tegnapi időket.”    

                                (Ady)

                                                              Sárkány Viola

Húsvéti üdvözlet :: Easter Greetings :: Paște fericit
Húsvéti körlevél
Pályázat - Bogdánd
Segítségnyújtás a földrengés áldozatainak
Anunț achiziție directă - PNRR 45 (Apel1)
Comunicat de presă - Lansare proiect - PNRR 45 (Apel1)
Dicsérd, Sion, Megváltódat!
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ - PNRR 45 (Apel1)
Segítségnyújtás a törökországi földrengés áldozatainak
Ahol remény van, ott csodák születnek
Megújult a hegyközcsatári református templom
Beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház újraválasztott püspökét
Imahét a Krisztus-hívők egységéért
PÁLYÁZAT – TÓTI
Féltő szeretete vitte véghez
Beiktatták Bogdán Szabolcs János püspököt
Megjelent a 2023-as Református Kalendárium
Közlemény
Pályázat - Nagykágya
Az egyházkerületi választások eredménye
Megjelent a 2023-as református falinaptár
Emmaus kurzus - letölthető anyag (pdf)
Bemutatkoznak az egyházkerületi jelöltek
Pályázat – Érszentkirály
Egyházkerületi jelölések 2022, a beérkezett nyilatkozatok tükrében
Sajtóközlemény (RO)
Egyházkerületi jelölések 2022
GYÁSZJELENTÉS
XVI. Kántorképző Tanfolyam
VÁLASZTÁSOK
Pünkösdi pásztorlevél 2022 (HU-RO-EN)
Pályázati felhívás – Borossebes
NÉPSZÁMLÁLÁS - segítség a nagyváradiaknak
Májusi körlevél a KRE Nőszövetségeinek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Húsvéti pásztorlevél 2022 (Magyar – Román – Angol)
Húsvéti körlevél
Meghívó a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkészhetére
Zilahi Református Kollégium
Bölcsődét avattak Szalárdon, óvodát adtak át Mezőtelkiben
A Diakónia Keresztyén Alapítvány Nagyváradi Fiókja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Közéleti találkozó
Karácsonyi pásztorlevél (magyar-román-angol)
Pályázati felhívás - Magyarberkesz
Pályázat - kórházlelkész
Megvásárolható a 2022-es Református Kalendárium
Már kapható a 2022-es falinaptár
Élőben követhettük az ünnepi istentiszteletet
Könyvbemutatóval kezdődött egyházkerületünk centenáriumi ünnepe
Kisgyermekgondozó tanfolyam indul Nagyváradon
Elhunyt dr. Molnár János professzor
NYILATKOZAT
Pályázati felhívás - iskolalelkészi állás
A 2021 őszi presbiterválasztások ütemtervezete
XV. Kántorképző Tanfolyam
TRIANON, A MÁSODIK MOHÁCS
Ünnepi istentisztelet és könyvbemutató Nagyvárad-Olasziban
Pályázati felhívás
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
A Harangszó májusi dupla számából (9-10)
A Harangszó húsvéti számából (7-8)
Húsvéti pásztorlevél 2021 (Magyar – Román – Angol)
Harangszó – márciusi dupla szám
Lelkésztovábbképzés 2021
Közlemény
Közlemény
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Meggyógyítom
Karácsonyi pásztorlevél
Az európai református egyházak új honlapja
Válaszd az életet...(5Móz.30,19)
Állhatatosan (adventi pásztorüzenet)
Pályázati felhívás - Mocsolya
Pályázati felhívás
Reformáció időszerűsítve
Hamarosan megvásárolható a 2021-es kalendárium
Hegyközcsatári templomfelújítás
Segítségnyújtás Farkas Klaudiának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Református falinaptár
Református magyar óvoda épült Köröstárkányban
Felavatták a sportpályát a Lorántffyban
Felszentelték megyénk legrégebbi ékességét
Választási körlevél
Kórházlelkészi állás
Gyermekbibliahét
Körlevél a konfirmáció tárgyában
A történelem Ura adjon bölcsességet
Pünkösdi körlevél
A nemzeti összetartozás jegyében harangoznak a református templomok
KÖRLEVÉL
Lélek lebegett mindenek felett
HARANGSZÓ – májusi dupla szám (9-10)
Szóljanak a harangok!
Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején
Békesség zárt ajtók mögött is
Tájékoztatás a konfirmációról
Életen túl, halálon innen
Közösség Lélekben
Telefonos lelkisegély-szolgálat
HARANGSZÓ - áprilisi dupla szám (7-8)
Szeretett Szolgatársaim!
Rendkívüli intézkedések - az istentiszteleti alkalmak szüneteltetése
Online református istentiszteletek - frissítve
Körlevél a koronavírus tárgyában
Ökumenikus világimanap
Vigyük Isten elé hálaadásunkat!
Lelkésztovábbképzés - programfüzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Völcsök
A Harangszó januári számából
Egyházkerületi Közgyűlés
Ökumenikus imahét 2020
Karácsonyi körlevél
Nyilatkozat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL
A keresztényüldözésről szóló második nemzetközi konferencia
Közös felelősségvállalás
Megjelent a 2020-as Református Kalendárium
KÖZLEMÉNY - Zilahi Református Wesselényi Kollégium
Gyászjelentés - Vicsai Ferenc
Lelkészértekezlet Királyhágómelléken
Idén is házhoz megy az egyetem
Moderátori látogatás Királyhágómelléken
M E G H Í V Ó
Nagyváradon a Bibliabusz
Meghívó a Nőszövetség XX. Konferenciájára
Sajtótájékoztató a bölcsődei beiratkozásról
Beiratkozás a Református Csillagocska Bölcsődébe
XIV. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL
Szentlélektől indíttatva
FELHÍVÁS
A Kölcsey-emlékház átadó ünnepsége – meghívó és program
Gyermekbibliahét bemutatónapok 2019
Húsvéti körlevél
JÉZUS NEVÉN SZÓLÍTOTTA - Húsvéti pásztorlevél
Adomány a közel-keleti keresztyének számára
Szakképzés a Lorántffyban
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiállítás a nagyváradi Lorántffy Központban
Megjelent a 2019-es Lelkésztovábbképző füzet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Imahét 2019
Ingyenes szűrővizsgálat
KARÁCSONYI PÁSZTORLEVÉL 2018
Karácsonyi körlevél
Megvásárolható a 2019-es falinaptár
„Mind jöjjetek, örvendjetek!”
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Megvásárolható a 2019-es Református Kalendárium
Körlevél a 2018. október 6-7-i népszavazás tárgyában
A 2018 őszi presbiterválasztások ütemterve
Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat – Belényessonkolyos –Jánosfalva
Pályázati felhívás – Érendréd
Pályázati felhívás – Szilágyszér
XIII. Kántorképző Tanfolyam
KÖRLEVÉL – Gyűjtés az iraki keresztyének megsegítésére
Pályázati felhívás kántori állás betöltésére
Egységbe fűzi a megosztott népet
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Pályázati felhívás
Könyvek a bihari reformáció történetéből
ÖNKÉNTES TOBORZÁS
Köszönet – Minority SafePack
Budapesten találkoznak Európa reformátusai
Húsvéti pásztorlevél
Húsvéti körlevél
Egyházkerületünk kiadásában megjelent könyvek
MEGHÍVÓ – Válts irányt! IKE Fesztivál
Gondolatok a vallási toleranciáról
Lelkésztovábbképző programfüzet 2018
Gyászjelentés
A vallásszabadság 450 éves évfordulóját ünneplik Erdélyben
Gyászjelentés
Elhunyt Tőkéczki László
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Albis
Karácsonyi körlevél
RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Karácsonyi pásztorlevél
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK”
Egyházkerületi Kórustalálkozó
Református naptárak 2018-ra
MEGHÍVÓ
FELHÍVÁS
A Békés-Bánáti Egyházmegye utód-egyházmegyéinek V. Találkozója
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
F E L H Í V Á S
Ünnepség a Papp László Budapest Sportarénában
Fejlődik a missziói gyülekezet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hívő, református asszonyok együttimádkozása Nagyváradon
Közös nyilatkozat
Ajándék padok a Lorántffy Református Gimnáziumnak
Koreai presbiteriánusok Nagyváradon
XII. Kántorképző Tanfolyam
A nyári gyermekmissziós program bemutatója
Isten nevét zengték
Re:formálj! – Elindult a regisztráció a Csillagpontra
Svájci látogatók egyházkerületünknél
Pünkösdi körlevél
Őrizték az ősi várat
A Csokonai Színház két előadását tekinthetjük meg a hétvégén
Megrendelhető pólók, kulcstartók, kitűzők, golyóstollak
Egyházzenei konferencia
A Reformáció 500. évében megjelent egyházkerületi kiadványok
Budapesten tanácskoztak az egyházvezetők
Az Esperesek Kollégiumának ülése
MEGJELENT – Zsigmond József: Gyertyaláng
Húsvéti körlevél
Húsvéti pásztorlevél 2017
Őrizd a várat! – MEGHÍVÓ
A jubileumi év zenei programjai
Konfirmációi emléklapok
A Haranszó márciusi 2. számának tartalmából (6/2017)
Református zarándoklat szervezése
Az én reformációm – alázattal szolgálni
Közösen imádkoztak a Fülöp-szigeti nőkért
A Harangszó márciusi első számából (5)
Egységünnep lesz Nagyváradon
Megrendelhető egyházkerületi térképek
Mályiban tanácskoztak a református egyházvezetők
A Harangszó második februári számából (4/2017)
Megrendelhető banner és emléktábla – 500 ÉVES A REFORMÁCIÓ
500 ÉVES A REFORMÁCIÓ -megrendelhető zászlók
A Harangszó februári első számából (2017/3)
Felhívás - Pataki Boróka megsegítésére
A reformációi emlékév református megnyitója
Teljesen felújíthatják az ákosi műemlék templomot
A Magyar Kultúra Napján Budapest Szatmárra figyelt
Lelkésztovábbképzés 2017
A Harangszó második januári számából (2/2017)
Pályázat
A Nőszövetség elnökségi találkozója Biharfélegyházán
Imaheti füzet 2017
A Harangszó januári első számából (1/2017)
Mennyei látás karácsonykor
A Harangszó karácsonyi számából (23-24)
Karácsonyi körlevél
Körlevél
A Harangszó novemberi második számából (22)
Debrecenben tanácskozott a Generális Konvent elnöksége
PÁLYÁZAT
Könyvajánló – Magyar Református Korálkönyv
A Harangszó novemberi első számából (21)
Állandó kiállítás a váradi várban
Gyászjelentés
Meghívó az érendrédi gyülekezeti ház felavatására
Meghívó egyháztörténeti kiállításra
Meghívó – tanácskozás és megemlékezés 1956-ra
Az egyházkerületi választások eredménye
Ft. Csűry István a KRE régi-új püspöke
Álláshirdetés
Kisrégiós Hegyközi Presbitertalálkozó-képzés
Kövér László házelnök és Szász Jenő NSKI elnök látogatása
Megrendelhető a 2017-es Református Kalendárium
Meghívó egyházzenei konferenciára
Megrendelhető a 2017-es falinaptár
A Harangszó októberi első számából (19).
Kárpát-medencei Ifjúsági Imaéjjel 2016
Békés-Bánáti találkozó Aradon
Végleges jelöltlista az egyházkerületi választásokra
Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek
Kratochvil Károly halálának 70. évfordulója
A Harangszó második szeptemberi számából (18.)
Élő közvetítés a Lorántffyból
Nyilas Misi ösztöndíj program
A Harangszó szeptemberi első számából
Őszi pótfelvételi
Budapesti támogatás Csűry István püspöknek
Elindult a Magyar Református Egyház jubileumi honlapja
Egyházkerületi jelölések – összesítés
Nőszövetségi találkozó Köröskisjenőn
A Generális Konvent zárónyilatkozata
Generális Konvent
A Harangszó 12. számából
Debreceni nőszövetségi konferencián
Diplomaosztás a teológián
Segítséget kér a kutyfalvi református gyülekezet
VÁLASZTÁSI ÜTEMTERV A 2016. ÉVI TISZTÚJÍTÁSOKRA
Egyházmegyei kórustalálkozó Nagyvárad-Újvároson
Varga Attila az alkotmánybíróság új magyar tagja
GYÁSZHÍR
GYERMEKBIBLIAHÉT 2016 - Nagyváradi bemutatónap
A Presbiteri Szövetség konferenciája
XI. Kántorképző Tanfolyam
Meghívó
Pótfelvételi, doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
KÖRLEVÉL
Pünkösdi körlevél
Rekordszámú jelentkező az idei Szeretethídon
Bocskai-konferencia Élesden
A „szabadító" Michiel de Ruyter emlékezete
PÜNKÖSDI PÁSZTORLEVÉL
Gyermek-Bibliahét 2016
Nagyváradon ülésezett a Generális Konvent Elnöksége
A protestáns egyházak aktuális kihívásairól
A jövő lelkipásztorai
Előzetes a Harangszó májusi első számából (9)
Generális Konvent elnökségi ülése
Elfogadta a Sapientia Alapítvány a PKE válságkezelő tervét
Meghívó – Diakóniai Központ felavatása Szamos-negyeden
A Harangszó 8. számából
Meghívó
Felavattuk egyházkerületünk székházát
Megújult egyházkerületünk honlapja!
Elkezdődött a Festum Varadinum
A Harangszó áprilisi első számából (7.)
Győri László kiállítása az Egyházkerületi Székházban
Meghívó az Egyházkerületi Székház szentelésére
Húsvéti pásztorlevél
A Harangszó húsvéti számából (6.)
Talpra, magyar!
A Harangszó márciusi első számából (5)
Harangszó író-olvasó találkozó Lugoson
Pályázati felhívás
Felhívás nemzeti közadakozásra
Gyűjtés a kárpátaljai nyugdíjas lelkipásztoroknak
Szeretethíd: elkezdődött a regisztráció
Megjelent a Velünk az Isten ötödik kötete
Elhunyt Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária
V. Kopácsi István Egyháztörténeti Vetélkedő és Ifjúsági Találkozó
Csűry Bálint nyelvészre emlékeznek szülőfalujában
Egyháztörténeti konferencia
Álláshirdetés
Lelkésztovábbképzés 2016
Letették a Kölcsey Emlékház alapkövét Sződemeteren
Meghívó alapkőletételre
Elhunyt Tőkés István
Nyitott nap a Selye János Egyetemen
Csűry István püspök imaheti gondolatai
Előzetes a Harangszó januári második számából
Megragadta az Újszövetség közvetlensége
Partiumi Közlöny 2016/1
A Harangszó januári első számából (1.)
Aki látja a láthatatlant
Vajdaságban a migránsok után
Iratterjesztésünkben kapható
Előzetes a Harangszó karácsonyi számából (24)
Karácsonyi pásztorlevél
Körlevél
A Harangszó decemberi első számából (23)
Imahét a Krisztus-hívők egységéért 2016
Egyházkerületi közgyűlés a Nagyvárad-újvárosi templomban
Nőszövetségi vezetők konferenciája
Pályázat diákok számára
Nyilatkozat az európai migrációs válságról
Ifjúsági, katekétikai és missziói előadók tanácskoznak Nagyváradon
Rövidesen hozzáfognak a sződemeteri központ felépítéséhez
Előzetes a Harangszó második novemberi számából (22)
Kárpát-medencei körkép
Balatonfüreden találkozik a Generális Konvent Elnöksége
Megemlékezés a honvédekről
Pályázati felhívás
Köszönet a Gyermek-bibliahét szerzőinek
VÁLASZ
Luther Márton 95 tétele
FELHÍVÁS lelkésztovábbképzés szervezésére
Előzetes a Harangszó novemberi első számából
Készül a 2016-os Református Kalendárium
„Megmaradásunk erős bástyái a református gyülekezetek”
Az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatát sürgeti az USA
A siteri templom restaurálás utáni átadása
120 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás
Tanácskozni hívják a partiumi elöljárókat
Letölthető munkafüzet
Október 6-a aktuális üzenete
Kórustáborban készült a PTI vegyeskara a 25 éves jubileumi hangversenyére
Meghívó kántorkonferenciára
Kárpát-medencei imanap
KÖZLEMÉNY
Ingatag talajon ingatlanaink sorsa
Kanadai küldöttség egyházkerületünknél
Találkozó Békésen
Sürgetik a restitúciót az erdélyi magyar püspökök
Elkészült a 2016-os Református Falinaptár
KÖRLEVÉL
„Az emberekben nagyfokú a félelem”
Beharangozó – a Harangszó októberi második számából (20.)
A Harangszó októberi első számából (19)
Kárpát-medencei lelkész-futballbajnokság
Jó ütemben épül a KREK új székháza
Választási szabályzat
Egyházkerületi lelkészértekezlet
A Harangszó szeptemberi 2. számából
Hazatérés Napja lesz Hiripen
Bölcsesség és harmónia – Hálaadás Egriben
A Harangszó szeptemberi első számából
Pályázati felhívás
Megjelent a Reformáció Emlékbizottság fotópályázata
Új tantervek III.-IV. osztályban
KRISZ SPORTNAP
Interjú egyházkerületünk új főjegyzőjével
A Harangszó augusztusi számából
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Érköbölkút
Lelkésztovábbképző 2015. szeptember 16-18.
Látogatók Nagyváradon
Választási ütemterv
Akiket nem lehet elkedvetleníteni
A Kárpát-medencei Református Középiskolák XX. Találkozója
Főjegyzőt választott a Közgyűlés
Nőszövetségi konferencia
Határontúli intézmények pályázhatnak az Oktatási Alaphoz
„Mindenki összefogott értünk”
A HEKS elnöke Csűry István püspöknél
Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre
Életterem, hol Istennel élet terem
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek – 2. rész
Ez a kórház nemzetstratégiai érdek
Pályázati felhívás
Bemutatkoznak az egyházkerületi főjegyzőjelöltek
Nagyváradon épülhet az erdélyi „magyar” kórház
Gyermek-bibliahét bemutatók
Az egyházkerületi főjegyző-jelölés összesítése
Szervezetten és szabadon – Katekétikai és ifjúsági előadók tanácskozása
Pótfelvételi és doktorandusz-képzés a Selye János Egyetemen
Kitüntették a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dékánját
Testvéregyházunk közgyűlésén vett részt Csűry István püspök
Crescendo Nyári Akadémia
Pünkösdi pásztorlevél - 2015
Egyházkerületi levéltári kiállítás
X. Kántorképző Tanfolyam
Völcsök története
Hamarosan megjelenik – Isten szava hozzánk
Ügyek mentén – Beszélgetés Csűry István püspökkel
Felszenteltetett a Kálvin János Gyülekezeti Ház Szatmárnémetiben
Meghívó a Doktorok Kollégiumára
Az épülő székházban kezdte meg ülését a KRE Igazgatótanácsa
Református Zenei Kalendárium 2015
Villámhárítók, villanyvezetés
Középkori templomok útja
Húsvéti körlevél
Imádság a háborús területek békéjéért
Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetsége Vezetőségének tavaszi találkozója
Húsvéti pásztorlevél
Önkéntes nap az élesdi Kajántó Mária gyermek- és ifjúsági otthonban (képriport)
Fontos lépés az autonómia megvalósulásához
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT ÉS BÁL
FELHÍVÁS
Felhívás Láncosból
Jövőképünk egyházunkról
Bogárdi Szabó István lett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának új lelkészi elnöke
Diakónia Keresztyén Alapítvány – Nagyváradi Fiókszervezet
Észak-Írországban tanácskoztak az európai reformátusok
Lámpás Alapítvány
Körlevél a vallásoktatás tárgyában
Izraeli kirándulás – Lehet csatlakozni!
Pályázati felhívás – Köröstárkány
FELHÍVÁS – MAGYARKÉC
Zsuzsanna Bál – jótékonysági rendezvény
Gustav Adolf Werk – pályázati űrlap
Lelkipásztor továbbképzés 2015
Tájékoztató a Királyhágómelléki Református Nőszövetség Vezetőségének
Köszönet az adományozóknak!
Fotóriport az épülő Egyházkerületi Székházról
Velünk az Isten! IV. kötet
Krisztus az élő víz! – Imaheti gondolatok
A Mindenható árnyékában – kisfilm a cigánymisszióról
Imahét 2015
Pályázat a lecsméri lelkészi állásra
Pályázati felhívás - Protestáns Teológiai Intézet
Pályázati felhívás - Romániai Református Pedagógiai Intézet
Segítsetek megmenteni templomunkat! - Kisperegi Református Gyülekezet
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek - II. kiadás
Közlemény - a Kárpátaljai Református Egyházkerület mellett
Húsvéti pásztorlevél
IMAHÉT 2014 - Programfüzet
Hirdetmény a magyarországi választásról - hogyan regisztráljunk és szavazzunk?
Egyházkerületünk 2013-as évi zenei rendezvényei
A Heidelbergi Káté szerepe a 21. század igehirdetésében
Megjelent a 2014-es Református Kalendárium
Megjelent a 2014-es falinaptár
Pályázat középiskolai tanulóknak
Karácsonyi pásztorlevél
Segélynyújtás az élesdi Kajántó Mária Gyermek és Ifjúsági Otthon részére
Országos Lelkészértekezlet - Meghívó
Húsvéti pásztorlevél
Pályázat kántori állás betöltésére
Összefognak a történelmi egyházak
Köszöntő az Erdélyi Ref. Egyházkerület tisztségviselőnek beiktatásakor
Tanácskozás a KRE, a Partium önkormányzati elöljárói és parlamenti képviselői között
Amerikai vendégek egyházkerületünkben
Pályázati lehetőség az Államtitkárságon
Zsuzsanna Bál - Egyházkerületünk jótékonysági rendezvénye
VELÜNK AZ ISTEN! - Áhítatok a Szatmári Egyházmegye lelkipásztoraitól
MEGJELENT - Molnár József Károly: Felsőmisztótfalu
Megjelent a 2013-as kalendárium és falinaptár
KÖZLEMÉNY a képviseletünk szükségességéről
A Generális Konvent zárónyilatkozata
A Mikó Kollégium visszaállamosítása előtt - Csűry István püspök beszéde Sepsiszentgyörgyön
Választási ütemterv - egyházközségi választások 2012
Tiltakozás a Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen
Pásztori üzenet a Kárpát-medencei Református Nőszövetségekhez
Diakóniai találkozó
Egyházkerületi Presbiteri Konferencia
Adománygyűjtés Angyal Olívia megsegítésére
Lelkipásztori állás Rongy-ban (Belgium)
Köszöntő levél az Erdélyi Magyar Néppárt programalkotó fórumához
Látogatás a Németországi Református Egyháznál
Lámpás Alapítvány: A tájékoztatás védelemnyújtás
Köszöntő levél Áder Jánoshoz, Magyarország köztársasági elnökéhez
Verein für Internationale Jugendarbeit - VIJ
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Generális Konvent - Zárónyilatkozat
Zsuzsanna Bál
A KRE Igazgatótanácsának közleménye - 2011. december 9.
Pásztori üzenet március idusán
Az Egyházkerületi Választási Bizottság közleményei
EVB-közlemények a megismételt főjegyző-választásról
Magasztos áldozathozatallal
Közlemény a 2011. november 18-i közgyűlési határozatokról
Kapható a 2012. évi REFORMÁTUS FALINAPTÁR
Csűry István püspök az Amerikai Egyesült Államokban
Karácsonyi pásztorlevél
Az egyházmegyei tisztújítások eredménye
Romamisszió - kihívás az egyháznak és a diakóniának
Népszámlálás 2011
Megvásárolható a 2011-es Kalendárium
Meghívó a Királyhágómelléki Református Lelkészértekezleti Szövetség értekezletére
KÖNYVBEMUTATÓ - Müller Dezső: Fogadj szívedbe
Csűry István püspök húsvéti pásztorlevele
Pótfelvételi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán
Jótékonysági rendezvény az élesdi árvaház javára
Csűry Istvánt választotta püspökké a Közgyűlés
Megemlékezés a deportáltakról
Adomány a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak
Köszöntő levél az RMDSZ 10. Kongresszusán megjelent küldöttekhez
A 2010. október 22-én megválasztott tisztségviselők névsora
Újévi ajánlat
Közlemény a Székely Mikó Kollégium ügyében
Szociális központ készül Nagykárolyban
A Szatmári Egyházmegye új esperesi hivatala
Pályázati felhívás - lelkészt keres a Perth Amboy-i gyülekezet
Csűry István püspök levele Orbán Viktor miniszterelnökhöz
Pályázati felhívás - Kiskereki Református Egyházközség
Az egyházkerületi jelölések eredménye - összesítés
Megjelent a 2011-es református falinaptár
Bethlen Gábor emléktábla-avatás Gyulafehérváron november 16-án
Keresztyén Nők Világimanapja
Tájékoztatás Grand Rapidsból 2010. június 25.
Ünnepi pásztorlevél karácsonyi pásztorokhoz
Elkobzott ingatlanok a Nagykárolyi Egyházmegyében
Csűry István: Kiegészíthető gondolatok egy fejezet végén
A közös imádság erejével - női imanap december 5-én
Kántorkonferencia 2010. október 22-23
Nagyváradról közvetít a Duna-TV istentiszteletet október 31-én
Pályázat a gencsi lelkipásztori állás betöltésére
Szabályzat és ütemterv a 2010-es tisztújításokra
Adventi zenés áhítat a Zilah-ligeti református templomban
Színjátszó csoportok Nagyvárad-Velencén
Kántorképző tanfolyam 2010. augusztus 9-21
Elhunyt Seres Géza esperes, angyalkúti lelkipásztor
Megjelent Csűry István: Célra igazító jegyzetek c. könyve
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010 - eredmények
A KRE Nőszövetségének XI. Konferenciája
Református kórház Nagyváradon - meghívó és program
Színjátszó-csoportok találkozója 2010. november 13-án
Lorántffy Zsuzsanna Emlékév 2010
Beiktatták hivatalába Csűry István püspököt
Elhunyt Tolvaj László mezőbaji lelkipásztor
Ima a földrengés sújtotta Haitiért
Megalakult az egyházközi közelmúlt-kutatás Szakmai Egyeztető Fóruma
Trianonra emlékezett a Zsinat
Ne csak szóval szeressünk - Csűry István a Szeretethíd fővédnöke
KRE Közgyűlés - Közlemény 2010. május 28.
Meghívó könyvbemutatóval egybekötött tanulmányi napra
KRISZ rendezvények 2010-ben
Meghívó Csűry István püspöki beiktatására
Csűry István püspök húsvéti körlevele
Adakozás az árvízkárosultak javára
A temesvári népfelkelés 20. évfordulója
Karácsonyi pásztorlevél
2009-ben megjelent kiadványaink
Megjelent a 2010-es falinaptár és kalendárium
Újra a pályán - a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium kálváriája